Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:836 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 15.03.2017
Svart på: 22.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva har statsråden gjort for å følge opp stortingets vedtak om å utrede fosterforeldres pensjonsvilkår og gjennomgangen av fosterhjemskontraktene, og når tid forventer statsråden å komme til stortinget med saken?

Grunngiving

Fosterhjemmene er en viktig del av norsk barnevern. Da Stortinget behandlet Fosterhjemsmeldingen vedtok stortinget i Vedtak 748:

"Stortinget ber regjeringen utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging."

og i vedtak 749:

"Stortinget ber regjeringen om full gjennomgang av fosterhjemskontraktene, og komme med en løsning som gir større forutsigbarhet enn i dag, herunder bedre rettigheter for fosterforeldrene og en mer formell tilknytning for barnet til fosterhjemmet."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: De fleste fosterforeldrene kan ha annet lønnet arbeid i tillegg til fosterhjemsoppdraget og opptjener dermed pensjon i annet ordinært arbeid. I tillegg vil godtgjøringen fosterforeldre mottar for fosterhjemsoppdraget danne grunnlag for pensjonsopptjening i folketrygden. Noen fosterforeldre blir imidlertid frikjøpt fra annet arbeid i kortere eller lengre perioder for å kunne følge opp barnet tettere. Det er barneverntjenesten som vurderer hvilke oppfølgingsbehov familien har, og som vurderer hvilke tiltak som bør iverksettes. Dersom frikjøp fra annet arbeid vurderes som det beste tiltaket, kan kommunen vurdere om pensjonsspareordning er hensiktsmessig. Kommunene tilbyr i liten grad pensjonspareordninger til fosterforeldre. I noen kommuner forekommer det at pensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere videreføres i den perioden fosterforelderen er frikjøpt, noen kompenserer enkelte fosterforeldre økonomisk slik at de selv kan inngå en pensjonsspareordning, og noen få har inngått pensjonsavtaler med fosterforeldrene.
I 2010 ble det etablert en egen pensjonsordning for statlige beredskaps- og familiehjem. Dette er hjem som skal kunne ta imot barn i akuttsituasjoner eller barn som har behov for særlig oppfølging. Det er en forutsetning i kontrakten at fosterforelderen skal være tilgjengelig til enhver tid, også når det ikke bor barn i fosterhjemmet. Fosterforeldrene i de statlige hjemmene kan derfor som hovedregel ikke ha annet inntektsgivende arbeid, og annet arbeid må eventuelt avtales særskilt med oppdragsgiver. Rett til pensjon faller bort dersom de har annet arbeid som tilsvarer 20 prosent eller mer av en heltidsstilling.
De siste årene har omfanget av frikjøp av fosterforeldre, særlig det første året barnet bor hos familien, økt. Dette har ført til økt oppmerksomhet på at fosterforeldre i noen situasjoner kan tape pensjonsopptjening. Jeg vil om kort tid oppnevne et utvalg som skal utarbeide en NOU på fosterhjemsområdet. Tema knyttet til pensjon og fosterhjemskontraktene vil være sentrale tema i utredningen. Regjeringen vil orientere Stortinget om utvalget i løpet av våren 2017.