Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:865 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Svart på: 24.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva er begrunnelsen for den relativt store mannskapsreduksjonen i HV-08 (Agder og Rogaland) sammenliknet med andre HV-distrikter og hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre at ikke reduksjonen svekker Heimevernets evne til å drive effektiv vakt og sikring av militære og sivile objekter/infrastruktur i Agder og Rogaland?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. mars 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om mannskapsreduksjoner i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.
Ved behandling av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2016–2017), sluttet Stortinget seg bl.a. til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 5.1 (romertallsvedtak I). For Heimevernets (HV) vedkommende innebar dette en struktur med

- en territoriell kommando
- videreføring av 11 distriktsstaber
- 3000 mannskaper i innsatsstrukturen
- 35 000 mannskaper i områdestrukturen

Videre vedtok Stortinget å legge ned Sjøheimevernet (romertallsvedtak VIII).
HV har et landsdekkende ansvar med hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av viktige objekter og infrastruktur. Regjeringen anbefalte i langtidsplanen for forsvarssektoren en rekke styrkinger av HV som nå er under gjennomføring. Sjef HV fikk et helhetlig ansvar som styrkesjef og det ble etablert et nasjonalt territorielt ledelseselement for taktisk ledelse av HVs styrker. Distriktstabene i Troms og Finnmark ble styrket ved tilførsel av personell. Dette skal øke evnen til ledelse av HVs styrker, koordinering med sivile myndigheter og mottak av allierte forsterkningsstyrker i geografisk viktige områder. Volumet på innsatsstyrkene ble videreført med 3.000 mannskaper, men kan nå anvendes fleksibelt over hele landet i henhold til operativt behov. Dette for å opprettholde evnen til rask respons på oppdrag av militær karakter, øke evnen til å forsterke områdestrukturen i tilfeller hvor områdestrukturen må håndtere oppdrag utover det den har kapasitet til, eller som støtte til sivil krisehåndtering.
Innenfor sitt myndighetsområde og tildelte ressurser organiserer forsvarssjefen Forsvaret, herunder Heimevernet, for å løse pålagte oppdrag. Det er HVs militære oppgaver og operative behov, spesielt knyttet til objektsikring og territoriell overvåkning og kontroll som legger føringer for hvor i strukturen mannskapene skal disponeres. Forsvarssjefen har i sin virksomhetsplan gitt oppdrag til sjef Forsvarets operative hovedkvarter og sjef HV om å utarbeide en anbefaling til ny struktur tilpasset de nye rammene og føringene.
Det er forventet at det utarbeides anbefalinger og lages planer med tiltak slik at oppdraget med å tilpasse HV til besluttede vedtak kan gjennomføres og få full effekt som forutsatt i 2018. Dette innebærer at planlegging og omstillingsarbeid i HV må starte opp i 2017, også for å skape rom for styrkningen av HV generelt, og spesielt i nord, som langtidsplanen forutsetter. Det er behov for å ha et oppdatert planverk og en optimalisert struktur, uavhengig av resultatet av landmaktutredningen. Dette arbeidet pågår og er ikke ferdigstilt.
Resultatet av arbeidet vil kunne innebære en annen fordeling av personell mellom distrikter og områder enn i dag. Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 vil bli satt opp på en slik måte at det sammen med andre avdelinger i Forsvaret skal dekke de operative behovene i distriktet.