Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Dokument nr. 15:65 (2018-2019)
Innlevert: 08.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 16.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvor mange kurs i militærpsykiatri med kursgodkjenning fra Legeforeningen og Psykologforeningen er gjennomført siden oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" trådte i kraft i 2014, hvor mange deltakere hadde disse kursene og hvor mange slike kurs planlegges gjennomført i det som gjenstår av perioden oppfølgingsplanen er vedtatt videreført?

Grunngiving

Når den norske staten sender soldater i krig i utlandet, innebærer det en stor helserisiko for de som sendes ut. Staten har et særskilt ansvar for å ta vare på de som kommer hjem med fysiske og psykiske skader. Mange av de som utsettes for store belastninger i forbindelse med nærhet til og deltakelse i krigshandlinger får psykiske skader og senskader som kan være kompliserte å behandle for det norske helsevesenet. Den tverrsektorielle handlingsplanen «I tjeneste for Norge» (2011-2014) inneholdt derfor blant annet tiltak for å utvikle kompetanse om veteraners psykiske helse i den sivile helsetjenesten. Dette skulle, i henhold til tiltak 119 og 120, skje i form av kurs i militærpsykiatri med kursgodkjennelse fra Legeforeningen og Psykologforeningen. Tiltak 24 i oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» som gjelder fra 2014 til 2019, fastslår at kursene i militærpsykiatri skulle videreføres.

En viktig del av handlingsplanen «I tjeneste for Norge» var å etablere «et nettverk med særskilt kompetente leger og psykologer». Dette nettverket skulle ifølge oppfølgingsplanen med samme navn opprettholdes også etter 2014.

Veteranforbundet SIOPS, som har spesiell kompetanse på helseproblemer for veteraner fra utenlandsoperasjoner, rapporterer imidlertid at det er langt mellom behandlere og helsefaglige miljøer med kompetanse på dette området, som veteranene kan henvende seg til.

Dessuten er det ifølge Veteranforbundet SIOPS også ukjent hvor mange slike kurs i militærpsykiatri med kursgodkjennelse fra Legeforeningen og Psykologforeningen som er avholdt og hvor mange kursbevis som er utstedt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst (RVTSØst) har i samarbeid med Forsvarets sanitet utarbeidet en todagers opplæringspakke i militærpsykiatri for leger og psykologer, som omfatter introduksjon til den militære virkelighet, særskilte utfordringer knyttet til denne og en innføring i relevant traumebehandling.

Under I tjeneste for Norge – Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste, ble målgruppen for opplæringen utvidet og gjort meritterende for ulike spesialiteter i Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og andre profesjonsforeninger. Opplæringspakken skal nettopp bidra til kompetanseheving for personell som ofte er i kontakt med veteraner for at det skal tilbys faglig god psykisk helsehjelp både i de kommunale og de spesialiserte helsetjenestene etter hjemkomst.

I 2011 og 2012 gjennomførte RVTS opplæringspakken i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo, dvs. i alle landets daværende helseregioner. Mer enn 300 deltok på kursene. I 2013 deltok 100 personer på todagers meritterende kurs på Elverum.

RVTSene er tillagt oppgaven å bistå tjenesteapparatet med fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid bl.a. på traumeområdet, dette inkluderer personell fra internasjonale operasjoner. Under handlingsplanen for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste er det anslått at mer enn 3000 personer deltok på ulike kompetansetiltak i regi av RVTS.

I I tjeneste for Norge – Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste som kom i 2014, ble opplæringspakken videreført til personell som ofte er i kontakt med målgruppen. Det tilbys nå kurs tilpasset lokale ønsker og behov, fremdeles med forståelse av veteranenes belastninger under tjeneste og helse-, familie- og sosiale situasjon. For å styrke kompetansen om veteranhelse i kommunene, har RVTS i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste utviklet ulike undervisningsmoduler om veteranhelse til kommunene. Kursmodulene retter seg mot fastleger, annet helsepersonell, beslutningstakere, samt veterankontakter.

I 2016 arrangerte RVTS Øst todagerskurs for leger og psykologer i NAV, der også øvrige ressurspersoner fra NAV deltok. I følge Helsedirektoratet innebærer dette at over 500 personer har deltatt på kurs som er godkjent av Den norske legeforening eller Norsk psykologforening fra 2011 og frem til i dag. I tillegg arrangeres det et kurs nå den 25. og 26. oktober, der det er 30-40 påmeldte. Dette kurset er et samarbeid mellom RVTS Øst, Modum bad, Forsvaret og Veteranforbundet SIOPS, hvor leger og psykologer fra hele landet kan delta.

I 2015 ble prosjektet "bevisstgjøring av landets DPSer (distriktspsykiatriske sentre)" som skal bidra til å spre kunnskap om veteraners særskilte behov, igangsatt. Prosjektet er fortsatt pågående i 2018. Denne opplæringen er for ansatte ved DPSene, inkludert leger og psykologer, og kommer i tillegg til opplæringspakkene.

Tematikken er også blitt fortløpende inkludert i andre RVTS-kursprogram rettet mot helsepersonell. RVTS Øst driver et omfattende undervisningsprogram med tittelen Tryggere traumeterapeuter for fagfolk fra alle faggrupper som arbeider med traumatiserte pasienter i spesialisthelsetjenesten. I samarbeid med Forsvarets veterantjeneste og Institutt for Militærpsykiatri bygges dette nå ut igjen med en fordypningmodul som er spesifikt rettet mot veteraners erfaringer. Kompetanse på veteranhelse inkorporeres dermed i et allerede eksisterende program, og det bygges opp større fagmiljøer med betydelig kompetanse på traumebehandling, som også inkludere veteraners helse. Andre eksempler er at RVTS Nord har tatt veteranperspektivet inn i forbindelse med det nettbaserte kurset Stø kurs- traumeforståelse og behandling, mens hos RVTS Vest er veteranperspektivet inkludert som en del av det toårige kompetanseprogrammet Traumeterapeuter i Vest. Målgruppen her er psykisk helsevern innen spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Det har vist seg krevende å rekruttere leger og psykologer til å deltatt på egne kurs for veteraner. Fremover vil det arbeides for i større grad å inkludere kunnskap om oppfølging av personell som har vært i internasjonal tjeneste i andre etablerte og langsgående kompetansehevingstiltak drevet av sentrene.

Under handlingsplanperioden ble det etablert Regionale fagnettverk for innsatspersonell (RNIP). Disse ble videreført gjennom eget tiltak i oppfølgingsplanen. Fagnettverkene ledes av RVTSene og er aktive i alle regioner. Formålet er bl.a. å øke samarbeid på tvers av sektorer og bidra i arbeidet med å styrke helse- og oppfølgingstilbudet til militært og sivilt innsatspersonell. Nettverksstrukturen genererer mange tiltak.

Jeg mener det er gjort en betydelig innsats for å bygge kompetanse i tjenesteapparatet, og at dette utgjør en viktig del av regjeringens arbeid for å anerkjenne våre veteraner.