Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:274 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 02.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Aksjer og driftsmidler, herunder næringseiendom, verdsettes i dag til 80 prosent. Næringseiendom har i dag en sikkerhetsventil på 96 prosent av dokumentert omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-10 første ledd. Verdsettelsen er foreslått satt ned til 75 prosent fra 2019. Det er imidlertid ikke foreslått en tilsvarende nedsettelse av sikkerhetsventilen, fra 96 til 90 prosent.
Er dette tilsiktet?

Grunngiving

Formuesskattegrunnlaget for næringseiendom er 80 prosent av en beregnet leieverdi, jf. skatteloven § 4-10 fjerde ledd og forskrifter. En sikkerhetsventil skal sikre at verdien ikke settes høyere enn 96 prosent av dokumentert omsetningsverdi, altså er det en margin på 20 prosent. En mulig konsekvens av lavere verdsetting kan være at også sikkerhetsventilen reduseres like mye i prosent, det vil si til 90 prosent. En margin på 20 prosent gjelder for øvrig også i verdsettingen av primærboliger, hvor verdien i utgangspunktet er 25 prosent av beregnet markedsverdi, mens sikkerhetsventilen er 30 prosent av dokumentert markedsverdi.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 foreslår regjeringen å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 pst. fra inntektsåret 2019. Rabatten på 25 pst. omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskaper med deltakerfastsettelse, samt driftsmidler, herunder næringseiendom.

For formuesskatteformål verdsettes næringseiendom i utgangspunktet på grunnlag av en beregnet utleieverdi. For inntektsåret 2018 skal verdien settes til 80 pst. av eiendommens beregnede utleieverdi. For fast eiendom er det fastsatt en sikkerhetsventil som hindrer uforholdsmessig høye formuesverdier.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom er 96 pst. for inntektsåret 2018. Det betyr at skattyter kan kreve å få nedsatt formuesverdien til 96 pst. av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Når verdsettelsesrabatten for næringseiendom foreslås økt fra 20 til 25 pst., ville en forholdsmessig endring av sikkerhetsventilen tilsi at denne reduseres fra 96 til 90 pst. Provenyvirkningen av å redusere sikkerhetsventilen er vanskelig å beregne. Provenyanslaget som er gitt i Prop. 1 LS (2018-2019) av å øke rabatten for verdsettelse av aksjer og driftsmidler, bygger implisitt på at sikkerhetsventilen reduseres tilsvarende. En eventuell endring kan gjennomføres gjennom følgende endring i skatteloven:Forslag

til lov om endring i skattelovenII lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:§ 4-10 første ledd tredje punktum skal lyde:Verdien av næringseiendom skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 90 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.IIEndringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.