Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:283 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Vil justisministeren på nytt vurdere et tilbud fra Sarpsborg kommune om å realisere planene for å bedre soningsforholdene av Ravneberget fengsel, mot en leiekontrakt med Kriminalomsorgen?

Grunngiving

Ravneberget fengsel er et av få kvinnefengsler i Norge og har en ordinær kapasitet på 45 plasser. Ved Ravneberget fengsel soner det opptil fire kvinner på samme rom. Dette forringer kvaliteten på kriminalomsorgen. Sarpsborg kommune eier fengslet, og har signalisert at kommunen er villig til å stå for investeringen for bedring av soningsforhold forutsatt en langsiktig leieavtale med Kriminalomsorgen. Tidligere justisministere har ved flere anledninger blitt forespurt om de vil følge opp initiativet fra Sarpsborg kommune om å bedre soningsforholdene ved Ravneberget fengsel. Det har blitt vist til konseptvalgutredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet og Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. Fortsatt soner kvinner ved Ravneberget fengsel under uholdbare soningsforhold.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Regjeringen er opptatt av å sikre trygge og likeverdige forhold for kvinner som soner straff, og har gjennomført flere tiltak for å bedre forholdene for kvinnelige innsatte.

For å løse behovet for varetektsplasser for kvinner, og for å bidra til at kvinner ikke skal sone sammen med menn, er Kongsvinger fengsel, avd. G (20 plasser) og Telemark fengsel, Kragerø avdeling (18 plasser) omgjort til egne avdelinger for kvinner. Videre skal Arendal fengsel, Evje avdeling, med 30 soningsplasser for kvinner, etter planen stå klar første kvartal 2019. Regjeringen har også styrket tilbudet for kvinner slik at flere kan få plass i rusmestringsenheter.

Jeg har forståelse for ønsket om å få en avklaring om mulig ombygging av Ravneberget fengsel. Planlegging av kapasitet i kriminalomsorgen må bygge på helhetlige vurderinger. Soningskøen er nå avviklet og det er en overkapasitet av fengselsplasser på lavere sikkerhetsnivå. Departementet må løpende vurdere hvordan fengselsstrukturen på Østlandet best mulig innrettes, og Ravneberget fengsel er en naturlig del av dette. Konkrete tiltak vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen.