Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:286 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 06.11.2018
Svart på: 19.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hvordan ser statsråden på at kommuner bruker private og ideelle aktører til gjennomføring av samvær under tilsyn mellom barn og deres foreldre?

Grunngiving

Både barn og foreldre har en lovfestet rett til samvær med hverandre. I enkelte tilfeller foreligger det imidlertid forhold som gjør at samværet ikke kan finne sted uten begrensninger. Barneloven§ 43 (3) og§ 43 a åpner dermed opp for at det i avtale eller dom kan settes vilkår for samvær. Det vanligste vilkåret er tilsyn, og det skilles i loven mellom privat og offentlig tilsyn, herunder beskytta og støtta tilsyn.

Flere private og ideelle aktører har bygget opp god med slik tilrettelegging for og tilsyn med samvær. slik kompetanse selv, og det er derfor nødvendig at fortsatt kan brukes.

kompetanse på å bistå Noen kommuner har ikke de private og ideelle

Kirkens bymisjon Myrsnipa Samværssted er en slik ideell aktør. De opplever nå at flere kommuner har sluttet å bruke dem, eller har begrenset sin bruk av dem. Dette til tross for at flere av disse kommunene ikke har slik kompetanse selv.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Jeg ser det som positivt at kommunene (barneverntjenesten) etter barneloven kan bruke eksterne aktører til gjennomføring av samvær under tilsyn mellom barn og deres foreldre, når slike aktører er egnet. Ordningen med offentlig oppnevnt tilsynsperson er godt regulert i barneloven § 43 a med tilhørende forskrift og veileder. De vilkår og krav som stilles gjelder også når kommuner bruker eksterne aktører.

Ansvaret for oppnevningen av tilsynspersoner og for oppfølgingen av saken er lagt til barneverntjenesten når domstolen fastsetter et beskyttet tilsyn, og til Bufetat når domstolen fastsetter et støttet tilsyn. Beskyttet tilsyn er mest aktuelt der forelderen har/har hatt noe problematikk knyttet til vold, rus eller psykiske lidelser. Støttet tilsyn er mest aktuelt der det er høyt konfliktnivå mellom foreldre og ved kontaktetablering mellom barnet og samværsforelderen.

Kommunen (barneverntjenesten) har for øvrig et ansvar for saker om samvær under tilsyn når dette fastsettes i forbindelse med omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Dagens barnevernlov inneholder ikke hjemmel til å delegere tilsyn under samvær til private aktører. Barneverntjenesten kan likevel la seg bistå av private aktører til tilsyn under samvær, under forutsetning av at barneverntjenesten er tilstede under samværet. Som varslet i Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform), har departementet satt i gang et arbeid med å gjennomgå bruken av private aktører i barnevernet. Private aktører i forbindelse med samvær under tilsyn er blant de forhold som skal vurderes.