Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1837 (2018-2019)
Innlevert: 12.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 17.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDI har hastebehandlet utreisevedtaket til au pairen til justis- og beredskapsministeren og vurdert at forholdet var av «mindre alvorlig» karakter. Det er bra med rask saksbehandling og mer bruk av skjønn når regler og saksforhold er vanskelig. UDI har ansvar for behandling av asylsøknader med mye mer alvorlige konsekvenser, lite bruk av skjønn og lang saksbehandlingstid.
Vil statsråden sikre raskere saksbehandling og bedre skjønnsrammer i UDI og UNE også i saker som omhandler asylsøkere?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at statsråd Jan Tore Sanner er oppnevnt som settestatsråd for meg i saker hvor jeg på grunn av den aktuelle au pair-saken som representanten viser til er inhabil eller nær grensen for inhabilitet. Jeg besvarer derfor spørsmålet om saksbehandling og skjønnsrammer på generelt grunnlag, uten noen forbindelse til den nevnte saken.

Det er vanskelig å foreta noen meningsfull sammenligning av skjønnsrammer i ulike typer av utlendingssaker. Det som er helt klart, er at et brudd på utlendingsloven – uansett hvor alvorlig det måtte være – ikke kan gi grunnlag for å returnere en flyktning tilbake til hjemlandet, dersom det kan medføre at flyktningen blir utsatt for umenneskelig behandling. Dette følger direkte av utlendingsloven. En utvidet adgang for utlendingsforvaltningen til å utøve skjønn her ville dermed være til ugunst for flyktninger. Hver sakstype har en skjønnsramme som er tilpasset spesielt for den aktuelle sakstypen. Samtidig har vi også noen bestemmelser som gjelder alle sakstyper, som f.eks. utvisningsreglene. Jeg mener de gjeldende skjønnsrammene generelt ligger på riktig sted, og jeg har ingen planer om å foreta endringer av rammene i saker som omhandler asylsøkere.

Når det gjelder saksbehandlingstid, er jeg opptatt av at UDI (og UNE) utnytter sine ressurser best mulig og jobber for å ha kortest mulig saksbehandlingstider innenfor de rammene de til enhver tid har. Saksbehandlingstidene i UDI var lenger enn ønskelig i 2018. UDI har vist til at dette i hovedsak skyldes omstillingsproblemer ved nedbygging av saksbehandlerkapasitet fra et meget høyt nivå i 2016 og 2017. Nedbyggingen var nødvendig for å tilpasse seg en lavere saksinngang, som følge av at det nå er langt færre asylsøkere til Norge sammenlignet med tidligere år. Omstillingen er nå gjennomført, og jeg forventer at UDI oppnår kortere saksbehandlingstider fremover.