Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2037 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Svart på: 07.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Friskoleloven fastsetter at offentlige tilskudd og skolepenger i sin helhet skal komme elevene til gode, og §7-2a åpner for at Utdanningsdirektoratet kan trekke godkjenningen til skoler som ikke følger regelverket. Bergen Private Gymnas og Metis videregående i Hordaland har brutt loven ved å hentet ut midler som skulle ha kommet elevene til gode.
Vurderer statsråden å ta initiativ til at § 7-2a i Friskoleloven blir iverksatt eller på annet vis sikre nødvendige reaksjoner utover en generøs nedbetalingsavtale?

Grunngiving

Tilsyn i perioden 2005–2014 har avdekket at Bergen Private Gymnas, startet i 2005 som John Bauergymnaset, og Metis videregående i Hordaland, begge eid av Metis Education AS, har hentet ut midler som ikke har kommet elevene til gode ved å handle med nærstående selskap.
24.04.18 utga Utdanningsdirektoratet et tilsynsrapport om Bergen Private Gymnas sin økonomiforvaltning som konkluderte med vedtak om tilbakebetaling på kr 11 011 212. Skolen klaget saken til Kunnskapsdepartementet som i et vedtak datert 19.02.19, stadfester kravet fra Utdanningsdirektoratet. 24.05.19 opplyste Kunnskapsdepartementet at skolen ikke har varslet søksmål og at det er Utdanningsdirektoratet som følger opp tilbakebetalingskravet. Både Metis videregående og Bergen Private Gymnas fikk innvilget en nedbetalingsordning over tre år.
§ 6-3 i Friskoleloven fastsetter at offentlige tilskudd og skolepenger i sin helhet skal komme elevene til gode, og at det er forbudt med utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller deres nærstående.
Friskolelovens § 7-2a åpner for at Utdanningsdirektoratet kan trekke godkjenningen til skoler som ikke følger regelverket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Friskoleloven § 6-3 fastsetter at statstilskudd og skolepenger i sin helhet skal komme elevene til gode, og at det forbudt med alle former for utbytte. Utbytteforbudet kom inn i den første loven om private skoler i 1970, og er videreført i alle etterfølgende lover om private/frittstående skoler. I "ny friskolelov" av 2015 ble utbytteforbudet presisert, blant annet ved innføring av nye krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med friskoleloven. Ved brudd på regelverket gir friskolene § 7-2a anvisning på ulike reaksjoner, i de mest alvorlige tilfellene inndragning av godkjenningen.Utdanningsdirektoratet har ført tilsyn med økonomiforvaltningen til Bergen Private Gymnas AS og Metis videregående AS for årene 2012-2014. Deler at tilsynet er ferdigstilt, mens andre deler gjenstår. Utdanningsdirektoratet fattet 24. april 2018 vedtak om tilbakekreving av tilskudd som ikke var kommet elevene til gode med ca. 11 millioner kroner fra Bergen Private Gymnas AS og ca 10,5 millioner kroner fra Metis videregående AS. Disse tilbakebetalingskravene knytter seg til leie av lokaler til over markedspris fra det nærstående selskapet Metis Education AS. Skolene klaget på Utdanningsdirektoratets vedtak. Klagene førte ikke fram, og departementet stadfestet 19. februar 2019 Utdanningsdirektoratets vedtak.Utdanningsdirektoratet har etter dette fastsatt en nedbetalingsordning for hver av de to skolene.Jeg har i brev 25. juni 2019 til Utdanningsdirektoratet bedt om en innskjerping av forvaltningspraksis ved at det som hovedregel skal betales forsinkelsesrenter etter forsinkelsesloven når det innvilges nedbetalingsordninger. Tilbakebetalingskrav og renter på krav som følge av brudd på friskoleloven § 6-3 kan ikke dekkes av statstilskudd og skolepenger.Under begrunnelsen for valg av tilbakebetaling som reaksjon i vedtakene av 24. april 2018 uttaler Utdanningsdirektoratet: "Vi vil på et senere tidspunkt komme med ytterligere vurderinger knyttet til øvrige deler av skolens handel med nærstående i 2012-2014. Vi avventer eventuelle øvrige reaksjoner enn de som fremkommer i denne rapporten, til resten av tilsynet er ferdigstilt. Vi vil også på et senere tidspunkt føre tilsyn med skolens husleie i årene etter 2014."Utdanningsdirektoratets tilsyn med skolene for årene 2012-2014 pågår fortsatt. Departementet er klageinstans for fremtidige vedtak som vil følge av tilsynet, herunder det som gjelder valg av reaksjon etter friskoleloven § 7-2a. Jeg kan derfor ikke uttale med ytterligere om dette på nåværende tidspunkt.