Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2145 (2018-2019)
Innlevert: 22.08.2019
Sendt: 22.08.2019
Svart på: 04.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Vil statsråden endre forskriften med mål om å gi kommunene større råderett i saker som gjelder snøskuterkjøring til hytter?

Grunngiving

Senterpartiet har i flere omganger løftet saker om lokalt skjønn når det gjelder forvaltning av scooterkjøring.

Før Stortinget tok ferie fremmet Sp forslag om å gi kommunene mulighet til å utøve skjønn når det gjelder oppmåling av grensen på 2,5 kilometer for kjøring av scooter til egen hytte. Det ble dessverre nedstemt.

Nå går det mot ny hyttesesong og flere er bekymret for at de ikke får løye til å kjøre scooter til hytta si.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Motorferdselloven § 3 nedfeller et generelt forbud mot motorferdsel i utmark. Enkelte unntak fra denne hovedregelen er fastsatt i loven og i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Jeg legger til grunn at det er denne forskriften representanten sikter til i sitt spørsmål. Ut fra begrunnelsen for spørsmålet legger jeg videre til grunn at det er adgangen til å utøve skjønn når det gjelder oppmåling av grensen på 2,5 km for å kjøre snøskuter til egen hytte som representanten er opptatt av.Etter forskriften § 5 første ledd bokstav c kan kommunen innvilge søknader om snøskutertransport av bagasje og utstyr til hytter som ligger minst 2,5 kilometer fra brøytet bilvei.Spørsmålene om hvordan kommunene skal måle opp avstanden mellom vei og hytte, og hvorvidt bestemmelsen innrømmer kommunene et skjønnsrom ble diskutert i Innst. 286 S (2017-2018) og i Innst. 355 S (2018-2019), på bakgrunn av representantforslag 155 S (2017-2018 og 119 S (2018-2019). I begge tilfeller fikk ikke forslag om å avvikle eller omformulere avstandskravet i forskriften § 5 første ledd bokstav c flertall på Stortinget. Ved begge disse anledningene presiserte jeg at bestemmelsen gir kommunene et skjønnsrom ved oppmålingen av avstanden mellom hytte og brøytet vei, gjennom at de står fritt til å legge den korteste faktiske transportavstand til grunn for sin avgjørelse. Bestemmelsen setter ikke som vilkår at avstanden må måles i luftlinje. Denne forståelsen ble også formidlet i brev fra Klima- og miljødepartementet til fylkesmennene 3.juli 2018.Under behandlingen av Innst. 355 S (2018-2019) i Stortinget 18. juni i år, viste jeg til at de gjentatte diskusjonene rundt tolkningen av denne bestemmelsen kunne tyde på at den likevel kunne dra nytte av en mer presis formulering. Jeg lovet derfor å tydeliggjøre forskriftsbestemmelsen slik at det klart fremkommer at kommunen kan legge den faktiske transportavstanden mellom vei og hytte til grunn. Departementet er i gang med å utarbeide forslag til en slik endring.Jeg vil understreke at en slik presisering ikke vil medføre noen realitetsendring av bestemmelsen i forskriften § 5 første ledd bokstav c. En presisering av bestemmelsen vil likevel forhåpentligvis bidra til å fjerne den usikkerhet som fortsatt måtte være knyttet til forståelsen og praktiseringen av avstandskravet.