Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2231 (2018-2019)
Innlevert: 02.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Svart på: 10.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger på Romerike og hvilke kommuner bør i så fall slås sammen?

Grunngiving

Høyre har vært en pådriver for kommunesammenslåinger i hele Norge. På Romerike skal Sørum, Skedsmo og Fet slås sammen fra 1.1.2020, trass i at folket i alle tre kommunene har sagt nei gjennom folkeavstemning. Samtidig har Høyre uttrykt at kommunesammenslåingsprosessen skal fortsette.

25. mars i år inviterte Hurdal Høyre alle Høyre-medlemmer på Øvre Romerike til møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om kommunesammenslåing på Øvre Romerike. Flere av Høyrelagene på Romerike sier også rett ut i sine programmer at det går til valg på kommunesammenslåing. Eidsvoll Høyre skriver at de vil «arbeide aktivt for kommunesammenslåing på Øvre Romerike». Ullensaker Høyre skriver at «bedre tjenester og samfunnsplanlegging er sterke argumenter for at Ullensaker bør jobbe aktivt for kommunesammenslåing på Øvre Romerike». Hurdal Høyre sier på sin side at de ønsker å være en del av en ØRU kommune. Ordfører i Sørum kommune og daværende nestleder i Akershus Høyre, Marianne Grimstad Hansen, uttalte til NRK 4. september 2017 at Romerike i fremtiden burde bestå av kun to kommuner.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innretning og opplegg for det videre arbeidet med kommunereformen er presentert for Stortinget i Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 2019 og Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020, og Stortinget har gitt sin tilslutning til dette arbeidet. Regjeringen har her signalisert at den ønsker flere kommunesammenslåinger. Det videre arbeidet med kommunesammeslåing bygger på frivillighet og lokale initiativ, i tråd med Stortingets vedtak av 7. desember 2017.

Det er dermed opp til lokalpolitikerne om de ønsker å ta en ny prat med sine naboer, og eventuelt med hvem. Jeg mener alle kommuner, både små og store, jevnlig bør diskutere og vurdere om kommunegrensene er tilpasset dagens og morgendagens utfordringer. Representanten viser til at flere lokalpolitikere fra Høyre på Romerike tar til orde for at kommunene bør ta opp igjen diskusjonen om sammenslåing. Dette støtter jeg fullt ut. Men det er som sagt opp til politikerne lokalt hvem de vil diskutere med, og eventuelt slå seg sammen med.