Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:2329 (2018-2019)
Innlevert: 24.09.2019
Sendt: 25.09.2019
Svart på: 08.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Sheida Sangtarash (SV)

Spørsmål

Sheida Sangtarash (SV): I påvente av at prisen på legemiddelet Aimovig vil bli forhandlet ned, hvilke akutte tiltak vil statsråden innføre for å sikre at personer som er avhengig av denne medisinen i hverdagen får tilgang, og vil han vurdere egne tiltak for de som er sykest?

Grunngiving

I statsbudsjettet for 2020 er det varslet at migrenemedisinen Aimovig ikke vil bli tilgjengelig på blåresept. Medisinen har påvist effekt, og har i dag en kostnad på ca fem tusen kroner for den enkelte pasient. Alvorlig migrene er en svært ødeleggende tilstand, som rammer 900 000 nordmenn hvert år og tre ganger så mange kvinner som menn. Det er den tredje hyppigste årsaken til helsetap og den hyppigste årsak til uførhet under 50 år.
Nye medisiner prises urimelig høyt. Det er derfor prisverdig av regjeringen å møte industrien med harde forhandlinger. Men det kan ikke løses med å bruke pasientgrupper med store smerter som forhandlingskort. I påvente av billigere medisiner må regjeringen finne en midlertidig løsning for pasientene som allerede nå har ventet urimelig lenge på tilgang på medisin de er avhengig av.
Hodepineforeningen har bedt om en løsning for de sykeste mens vi venter på en løsning for alle. En individuell vurdering ville gitt de mest alvorlige tilfellene en betydelig bedret helsetilstand.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Legemiddelverket har metodevurdert den første CGPR-hemmeren som kom på markedet, erenumab (Aimovig). Metodevurderingen viser at legemidlet kan være kostnadseffektivt for pasienter med kronisk migrene (15 eller flere hodepinedager per måned i minst tre måneder) som har forsøkt minst tre andre vanlige forebyggende legemidler. Det vil si at nytten av behandlingen står i et rimelig forhold til ressursbruken (herunder legemiddelkostnader) og tilstandens alvorlighet for denne pasientgruppen.

Ut fra dagens pris på Aimovig har Legemiddelverket anslått at merkostnadene for Folketrygden vil være over fullmaktsgrensen (på 100 millioner kroner). Dette vil være tilfelle selv om refusjon begrenses til individuell stønad via Helfo for pasienter med kronisk migrene og med krav om at behandlingen settes i gang av spesialist i nevrologi eller en sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

Legemiddelverket har også sett på om det kan settes strengere vilkår for å begrense refusjon til en mindre undergruppe der behandlingen i enda større grad er kostnadseffektiv, men har kommet til at det ut fra dokumentasjonen i metodevurderingen ikke er mulig å skille ut en slik gruppe. Det vil derfor ikke være aktuelt å innføre en midlertidig ordning med individuell stønad.

Flere nye migrenelegemidler er nå kommet på markedet. Departementet har bedt Legemiddelverket, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, å gjennomføre prisforhandlinger for disse legemidlene. Målet med prisforhandlingene og eventuell konkurranseutsetting er å få ned legemiddelkostnadene slik at norske pasienter kan få dem på blå resept i løpet av 2020.