Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2 (2019-2020)
Innlevert: 01.10.2019
Sendt: 01.10.2019
Svart på: 08.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): På hvilken måte vil statsråden bruke erfaringene fra prosjektet til å styrke helsetilbudet til slagpasienter, og vil statsråden ved gode resultater ta initiativ til at slagambulanser blir en del de prehospitale tjenestene?

Grunngiving

Siden 2014 har Østfold hatt slagambulanse. Slagambulansen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.
Slagambulansen har vært utstyrt med CT-skanner, for å kunne gi rask og riktig behandling. Tid er avgjørende, og ifølge helsedirektoratet bedres prognosen når hjerneslagpasientene kommer tidlig til behandling, og kan behandles med blodproppoppløsende middel eller mekanisk fjerning av proppen. To millioner hjerneceller dør hvert minutt de første timene etter at et hjerneslag inntreffer
Norsk hjerneslagregister viser at andelen behandlet med trombolyse er 21% nasjonalt.
Prosjektet med slagambulanse i Østfold nærmer seg slutten, og etter jul settes slagambulansen ut av drift. Dataene skal nå analyseres og resultatet av prosjektet ventes publisert i løpet av 2020.
Det rapporteres om at ambulansepersonellet i Østfold har fått økt bevissthet og kompetanse på slag gjennom prosjektet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tiden som går fra det er synlige symptomer på hjerneslag til blodproppen er fjernet, kan være avgjørende for hvor stor skade hjerneslaget gir. Tiden er viktig også fordi fjerning av blodproppen mekanisk eller med oppløsende middel kun kan gjennomføres innenfor et kort tidsintervall.

Det er gjennomført mange tiltak i Norge for at pasienten skal komme raskt til behandling. Befolkningens kunnskap om hjerneslag er forbedret gjennom nasjonale kampanjer, og flere sykehus har kompetanse til å gjøre avansert behandling. Prosjektet i Østfold med slagambulanse har vist seg å gi økt kompetanse, økt kapasitet og redusert transporttid til sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet et innspill fra Helse Sør-Øst RHF. Ifølge Helse Sør-Øst rapporterer Sykehuset Østfold HF om gode erfaringer med bruk av slagambulanse innen rammen av et forskningsprosjekt, men understreker samtidig at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner om nytten av slagambulanse i Østfold før de endelige resultatene av den forskningsbaserte evalueringen foreligger i 2020.

Helse Sør-Øst RHF viser også i sitt brev til departementet til at "Folkehelseinstituttet i 2019 sluttførte en systematisk gjennomgang av den internasjonale forskningslitteraturen om slagambulanser. Metodevurderingen fant at slagambulansen trolig korter ned tid til diagnose og behandling, og fører til økt andel pasienter som mottar trombolyse. Dokumentasjonen skriver seg særlig fra store byer i Tyskland. Samtidig stilte metodevurderingen spørsmål ved om kostnadene ved en slagambulanse stod i forhold til nytten. Metodevurderingen lå til grunn for en sak om slagambulanser som ble behandlet i Beslutningsforum 26.08.2019 Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader)."

Følgende vedtak ble fattet i Beslutningsforum:

"Beslutning som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, overlevelsestall m.m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Prehospital CT («slagambulanse») for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag kan benyttes innenfor rammen av kontrollerte studier i områder med et tilstrekkelig pasientgrunnlag.»

Med bakgrunn i vedtaket over, hvor det legges vekt på ytterligere dokumentasjon av effekten av slagambulanse, vil Helse Sør-Øst RHF og andre regionale helseforetak ha nytte av evalueringen av prosjektet i Østfold.

Helse Sør-Øst RHF sier at de ser frem til at resultatene fra forskningsprosjektet i Østfold blir publisert og mener forskningen som er gjort vil bidra til ny og verdifull kunnskap om effektene av slagambulanse.