Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:176 (2019-2020)
Innlevert: 27.10.2019
Sendt: 28.10.2019
Svart på: 08.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Oljeriggen West Hercules er nå på vei for å bore ved Trænarevet. Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur. Klagene på boringene er heller ikke ferdigbehandlet. I 2001 stanset tidligere miljøvernminister fra AP, Siri Bjerke en planlagt prøveboring i regi av Hydro ved Røst. Også den gang var riggen på vei for å begynne boringen.
Hva skal til for at statsråden stanser boringen ved Trænarevet?

Grunngiving

Oljeboring ved Trænarevet er frarådet av blant andre Havforskningsinstituttet, Lofotrådet og Sjømatbedriftene.
Trænarevet tilhører det verdifulle økosystemet i LoVeSe-regionen, og er veldig viktig for fiskeressursene våre, fugler, koraller og annet marint liv. Trænarevet er blant de største urørte korallrev-forekomstene på norsk sokkel, og er hjem til 1500 korallrev som er svært sårbare for oljevirksomhet. Et oljesøl her vil drive nordover og ramme områdene regjeringen har vernet mot olje.
Natur og Ungdom og Bellona har klaget på boringen ved Trænarevet.

I 2001 var det en lignende situasjon hvor Hydro skulle gjennomføre en prøveboring ved Røst. Riggen som skulle gjøre boringen var på vei nordover men ble stanset av daværende miljøvernminister Siri Bjerke. Hun sa blant annet til Dagbladet 29. august 2001:

"Vi har fått ny kunnskap om konsekvensene av petroleumsvirksomhet i slike miljøsårbare områder. Ny forskning viser at kjemikalieutslipp kan true gyte- og oppvekstmulighetene for fisk og sjøfugl."

Det ble som en følge av dette ikke noe av boringen.

Lenke til departementets pressemelding er her: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-I/md/nyheter-og-pressemeldinger/2001/miljovernministeren_stanser_proveboring/id246016/

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Klima- og miljødepartementet opprettholdt 28. oktober 2019 Miljødirektoratets tillatelse av 16. juli 2019 til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis. Tillatelsen var påklaget av Norges Miljøvernforbund ved brev av 17. juli 2019, Bellona og Natur og Ungdom ved felles brev av 5. august 2019 og Norges Kystfiskarlag ved brev av 5. august 2019.

Departementet har ved avgjørelsen av klagene på tillatelsen etter forurensningsloven forholdt seg til gjeldende rammer for boringen og petroleumsvirksomhet i området. Brønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Beslutningen om å utlyse blokken gjennom ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble tatt i 2011. Lisensen for boringen ble først tildelt i 2012 og senere på nytt i TFO 2016. I St.meld. nr. 35 (2016-2017) om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet er det satt helhetlige rammer for petroleumsvirksomheten i området. Toutatis ligger i en blokk hvor det er gitt boretidsbegrensninger gjennom forvaltningsplanen, og det er ikke tillatt å bore i oljeførende lag i perioden 1. februar til 31. august. Oppdatert kunnskap om miljøverdiene ble lagt til grunn for rammene i forvaltningsplanen.

Letebrønnen ligger i et område med viktige miljøverdier. Området er viktig bl.a. for flere fiskearter og for sjøfugl. Korallområdet Trænarevet befinner seg ca. 7,5 km nord for borestedet. Tillatelsen er derfor gitt på strenge vilkår, herunder til beredskap mot akutt forurensning. Videre er tillatelsen, i tråd med rammene i forvaltningsplanen for Norskehavet, bare gyldig i perioden 1. september 2019 til 31. januar 2020. Denne begrensningen er satt på bakgrunn av hekketid for viktige sjøfuglarter og gytetid for viktige fiskebestander, og er også mest hensiktsmessig med tanke på gytetid for koraller.

Det har vært en grundig saksbehandling i departementet. Også omfattende tilleggsinformasjon bl.a. fra Bellona, som ble mottatt etter klagefristens utløp, har vært grundig vurdert. Det har imidlertid ikke vært grunnlag for å overprøve Miljødirektoratets faglige vurdering av at leteboringen, gitt vedtatte rammer, er planlagt gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte og med bruk av beste tilgjengelige teknologi.

Jeg er for øvrig ikke enig i at saken det henvises til fra 2001 er direkte sammenlignbar med denne leteboringen. Dette var både før TFO-ordningen ble innført og før vi fikk forvaltningsplaner for havområdene. Det ble heller ikke tatt konkret stilling til klagesaken i 2001. Det ble gitt oppsettende virkning, og da klagesaken ble tatt opp til behandling igjen, hadde det gått så lang tid at operatørens tillatelsen ikke lenger var gyldig. Klagen fra Bellona ble da avvist uten en faglig vurdering.

Jeg viser for øvrig til departementets vedtak av 28. oktober 2019 for en mer utførlig begrunnelse for avgjørelsen.