Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:249 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 12.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge totalt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltakene er «nye bevilgninger».
På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den «nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge til sammen 250 mill. kroner i forbindelse med fagfornyelsen, hvorav 170 mill. kroner skal gå til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler. Midlene er plassert på Kunnskapsdepartementets kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, post 21 Særskilte utgifter. Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019-2020), vil Kunnskapsdepartementet fordele 170 mill. kroner til kommunene etter antall elever i grunnskolen.