Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2426 (2020-2021)
Innlevert: 11.06.2021
Sendt: 11.06.2021
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Svart på: 17.06.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Mener statsråden dette er riktig tolkning av plan - og bygningsloven, og vil statsråden sørge for en løsning slik at det også denne sommeren er mulighet for en mobil toalettvogn ved den populære badeplassen i Lodalen i Stryn kommune?

Grunngiving

NRK Vestland kunne 10. juni melde om at ei mobil toalettvogn som i to år har stått plasser ved badeplassen i Lodalen må flyttes fordi Plan- og bygningsloven har restriksjoner på hva som er lov om det "er fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold". Badeplassen og den mobile toalettvogna ligger i et område som er utsatt for skredfare.

Det er ikke ferdsel forbudt i området, og området en mye besøkt badeplass av turister. Resultatet vil bli tilgrising av naturen .

Etter undertegnedes skjønn er dette et typisk eksempel på at "det beste blir det godes fiende".

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Kravene i plan- og bygningsloven til sikkerhet mot skred handler først og fremst om å sikre mot tap av liv eller skade på mennesker. Kravene er av den grunn strenge. Regelverket stiller likevel ikke krav om absolutt sikkerhet. Utgangspunktet er at det ikke må bygges på steder hvor det er markert risiko for at fare kan oppstå. Det avgjørende er sannsynligheten for at noe vil skje, og graden av fare eller skade som kan oppstå.

Kravene til tilstrekkelig sikkerhet er nærmere presisert i byggteknisk forskrift. Forskriften skiller mellom tre sikkerhetsklasser for skred. I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse som gjelder, tas det hensyn til konsekvenser for liv og helse og økonomiske verdier. Sikkerhetsklasse 1 omfatter bygninger med lite personopphold. Eksempler på dette er garasjer, uthus og mindre lagerbygg. Etter byggteknisk forskrift kan denne type bygninger settes opp i områder hvor den årlige sannsynligheten for skred er 1/100, dvs. en prosent. Det er med andre ord aksept i regelverket for en høyere sannsynlighet for skred for denne type bygninger.

I dette tilfellet er det snakk om en mobil toalettvogn som, etter det jeg kjenner til, ikke krever terrenginngrep som vil påvirke stabiliteten i området. Det må også trygt kunne legges til grunn at toalettvognen legger opp til lite personopphold. I tillegg vil heller ikke toalettvognen bidra til økt bruk av området, og dermed ikke føre til økt risiko for personsikkerhet. Jeg har derfor vanskeligheter med se at regelverket er til hinder for plassering av denne toalettvognen.

Slik jeg oppfatter kommunen, er deres hovedbekymring knyttet til eventuelt ansvar de kan få dersom det skulle komme et flomskred i juli, og noen som bruker toalettvognen blir skadet. Dersom en slik situasjon oppstår, er det domstolene som tar endelig stilling til eventuelt ansvar. På generelt grunnlag kan jeg likevel si at domstolene til nå har lagt til grunn en nokså høy terskel for å pålegge kommunene ansvar.