Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:36 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Svart på: 22.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hvordan ser samferdselsministeren for seg at kravet om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger når hans partikolleger i Oslo Arbeiderparti senest sommeren 2021 måtte benytte diesel på mange av rutebussene i hovedstaden?

Grunngiving

Regjeringen Støre skriver i Hurdal-plattformen at de skal «Stille krav om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger». Når det skrives så tydelig er det naturlig å forvente at kravet skal innføres tidlig i regjeringsperioden. Plattformen omtaler kun dette kravet og ikke hvilke tiltak som skal gjennomføres for å legge til rette for dette. Det er derfor noe uklart hvordan et slikt krav kan innføres og etterleves.
Arbeiderpartiet i Oslo har i plattformen fra 2015 til det sittende rødgrønne byrådet lovet at alle byens busser skal være utslippsfrie: «Byrådet vil sikre at Ruters kollektivtransport er utslippsfri innen 2020». Dette er et mål de har lagt stor prestisje i og belastet skattebetalerne store summer i arbeidet for. Likevel måtte de senest sommeren 2021 benytte diesel på mange av bussene som går i rute for Ruter. Når det ikke er mulig for Arbeiderpartiet i Oslo å få til dette på 6 år, reiser det spørsmål ved hvordan Arbeiderpartiet i regjering ser for seg at dette skal kunne gjennomføres raskt i hele landet.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger. Det har skjedd en voldsom utvikling i nullutslippsløsninger og fossilfrie løsninger i transportsektoren de senere årene og vi venter at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer.

Mens utviklingen har kommet lengst for de lette kjøretøyene, ser vi at bybussene skiller seg ut blant de tyngre kjøretøyene som en gruppe der overgangen har kommet langt. Mange fylkeskommuner har tatt i bruk elektriske bybusser. Dette skyldes at markedet for elektriske bybusser har kommet vesentlig lengre enn for andre tyngre kjøretøy. I tillegg ser vi at det tas i bruk biogass og flytende biodrivstoff i store deler av busstrafikken.

Samferdselsdepartementet fikk utarbeidet rapporten Klimatiltak i kollektivtransport (Menon, 79/2018) i 2018. Rapporten viste at elbusser og ladeinfrastruktur allerede er mer eller mindre konkurransedyktige for bruk på middels lange byruter, og totalkostnaden vil i flere tilfeller være lavere enn for dieselbusser. Vi forventer at disse bussene blir stadig mer konkurransedyktige med dieselbussene og at denne utviklingen vil fortsette.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt et forslag til ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport på offentlig høring med frist 13. november. Her foreslås det innføring av nullutslippskrav, med åpning gjennom unntaksbestemmelse for bruk av biogass, for bybusser fra 2025.

I Hurdalsplattformen har vi varslet at bynær trafikk skal være fossilfri. Vi må regne med at selv om bybussene kan gå på batteri allerede i dag, så vil det ta mer tid å fase inn nullutslippsteknologi for regionbussene. Dette krever at slike kjøretøy er tilgjengelige på markedet. Her vil biodrivstoff kunne være en viktig del av løsningene som tas i bruk.

Jeg setter pris på at Oslo og flere andre kommuner både har gått foran med høye ambisjoner for sin egen busstrafikk, og faktisk har tatt i bruk nullutslippsløsninger i bussene. Samtidig mener jeg vi må ta høyde for at det vil være en usikkerhet knyttet til bruk av ny teknologi, at kostnadene i visse tilfeller kan være høye og at det er naturlig at man i den daglige driften av kollektivtilbudet kan være nødt til også å ta i bruk de konvensjonelle bussene. Jeg forventer at denne usikkerheten blir mindre etter hvert som elbussene blir billigere og man blir bedre kjent med bruken av disse. Jeg er optimistisk med tanke på fossilfrie busser på kort sikt.