Spørjetimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å se til at tilbudet om abortpille som alternativ til kirurgisk inngrep blir landsdekkende ved sykehusene

Datert: 29.01.1999
Svart på: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I sosialkomiteens Innst. S. nr. 231 (1995-96) til St.meld. nr. 16 (1995-96), "Erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd m.v.", uttrykte komiteflertallet at kvinnene ved et abortinngrep burde stilles overfor valget mellom kirurgisk og medisinsk abort, ved at også en abortpille kan gis ved sykehus som alternativ til det kirurgiske inngrepet. I dag gis dette tilbudet svært få steder, slik at abortsøkende kvinner i liten grad kan velge.

Vil statsråden se til at tilbudet blir landsdekkende?


Les heile debatten