Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 2 (2020–2021)
  • Kjeldedokument:
  • Utgjevar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 23. oktober 2020 anmodet om en endring i de faste komiteers sammensetning. Kari Kjønaas Kjos foreslås overført fra justiskomiteen til helse- og omsorgskomiteen. Kjell-Børge Freiberg foreslås overført fra helse- og omsorgskomiteen til justiskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Kari Kjønaas Kjos er overført fra justiskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Kjell-Børge Freiberg er overført fra helse- og omsorgskomiteen til justiskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 27. oktober 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder