3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

400

Justisdepartementet (jf. kap. 3400)

1

Driftsutgifter, blir auka med

600 000

frå kr 200 539 000 til kr 201 139 000

71

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med

1 600 000

frå kr 9 534 000 til kr 7 934 000

414

Domsutgifter

1

Driftsutgifter, blir auka med

10 000 000

frå kr 70 278 000 til kr 80 278 000

430

Kriminalomsorg (jf. kap. 3430)

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 44 098 000 til kr 43 098 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 441 post 1, blir auka med

17 000 000

frå kr 5 581 123 000 til kr 5 598 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

29 000 000

frå kr 68 463 000 til kr 97 463 000

441

Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440, post 1, blir auka med

75 000 000

frå kr 1 137 983 000 til kr 1 212 983 000

460

De særskilde etterforskingsorgana

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 500 000

frå kr 6 706 000 til kr 10 206 000

461

Særskilde ulykkekommisjonar

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

8 500 000

frå kr 0 til kr 8 500 000

470

Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)

70

Fri sakførsel, blir redusert med

7 000 000

frå kr 278 777 000 til kr 271 777 000

71

Fritt rettsråd, blir auka med

23 500 000

frå kr 204 510 000 til kr 228 010 000

471

Staten sitt erstatningsansvar

70

Erstatning til valdsoffer, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 47 389 000 til kr 57 389 000

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 72 381 000 til kr 77 381 000

477

Erstatning til nordmenn som sat i japansk fangenskap under 2. verdskrig

70

Erkjenningsyting, kan overførast, overslagsløyving, blir redusert med

5 500 000

frå kr 15 800 000 til kr 10 300 000

Inntekter:

3410

Rettsgebyr (jf. kap. 410)

1

Rettsgebyr, blir auka med

40 000 000

frå kr 808 800 000 til kr 848 800 000

4

Gebyrinntektene til lensmennene, blir auka med

5 000 000

frå kr 152 000 000 til kr 157 000 000

3430

Kriminaomsorg (jf. kap. 430)

2

Inntekter frå arbeidsdrifta, blir redusert med

1 000 000

frå kr 40 631 000 til kr 39 631 000

3440

Politidirektoratet - Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)

4

Gebyr - vaktselskap, blir auka med

150 000

frå kr 250 000 til kr 400 000

5630

Aksjar i Norsk Eigedomsinformasjon AS

80

Utbytte, blir auka med

948 000

frå kr 5 000 000 til kr 5 948 000