Odelstinget - Møte torsdag den 3. juni 2004 kl.14.43

Dato: 03.06.2004

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

I

I lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) gjøres følgende endringer:

3-1 annet ledd skal lyde:

Det skal betales gebyr for registrering i luftfartøyregisteret. Departementet gir forskrifter om fastsettelse av gebyrene.

4-5 første ledd nytt nr. 4 skal lyde:

  • 4.når fartøyet ikke er forsikret i henhold til bestemmelsene i luftfartsloven.

7-4 tredje ledd skal lyde:

Departementet fastsetter de vilkår som må oppfylles av tjenestegjørende i flysikringstjenesten, og gi regler om sertifikat for slik tjeneste. I forskriftene kan det også stilles krav til vandel.

7-24 første ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om adgangen til og ferdselen på landingsplasser og om luftfartøyers opphold på disse. I forskriftene kan det også stilles krav til vandel.

13-5 oppheves.

Ny 13-9 skal lyde:

13-9 Beredskap

For å sikre nødvendig nasjonal beredskap i krig, ved krise, og i andre ekstraordinære situasjoner, kan departementet pålegge aktører innen luftfarten å yte bistand i form av

  • a) beredskapsplanlegging,

  • b) gjennomføring av eller deltagelse i øvelser og militære luftoperasjoner,

  • c) fysisk sikring av viktige installasjoner,

  • d) transporttjenester i alle ledd av transportkjeden,

  • e) samarbeid med andre nasjonale, utenlandske eller internasjonale aktører, eller

  • f) rapportering eller utveksling av informasjon.

Medfører et pålegg vesentlige kostnader for den det er rettet mot, og disse ikke oppveies av motsvarende fordeler, skal departementet fastsette et rimelig vederlag for dette.

Departementet kan gi forskrifter som presiserer blant annet hvem som i tvilstilfelle skal anses som en aktør innen luftfarten ved anvendelse av bestemmelsen her, regler for utmåling av vederlag og forholdet til beredskapsplanlegging etter annen lovgivning.

15-3 skal lyde:

Departementet bestemmer hvilken myndighet som skal være luftfartsmyndighet etter denne lov.

Departementet kan bestemme at kompetanse til å fatte enkeltvedtak etter bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan delegeres til luftfartsforeninger, selskaper som er direkte eller indirekte heleid av staten, samt private sakkyndige. I tilknytning til delegasjon etter første punktum, skal det samtidig utpekes et organ i den ordinære luftfartsforvaltningen som er klageinstans for slike enkeltvedtak.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

midlertidig lov

om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i

Statens kartverk som går over til

privat aktør

1 Formål

Formålet med denne loven er å gi overgangsbestemmelser for arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Statens kartverk til privat aktør.

2 Lovens virkeområde

Denne loven gjelder for de ansatte i Statens kartverk som ved virksomhetsoverdragelsen går over til privat aktør.

3 Fortrinnsrett til ny stilling i staten. Ventelønn

Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr. 3 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og rett til ventelønn skal gjelde for arbeidstakere som blir oppsagt av grunner som nevnt i tjenestemannsloven 13 nr. 1 bokstavene a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overgangen. Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

4 Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Loven opphører å gjelde tre år senere.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slike vedtak:

A. Lov

om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

8-24 tredje ledd innledningen skal lyde:

Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes

10-8 fjerde ledd skal lyde:

Det kan også ytes rehabiliteringspenger i en begrenset periode fra det tidspunkt det er fremsatt et krav i Aetat om yrkesrettet attføring.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

12-12 andre ledd første punktum skal lyde:

Når det er gått ett år siden ytelsen ble innvilget eller uføregraden forhøyet, kan en person ha en årlig pensjonsgivende inntekt på opptil grunnbeløpet (friinntekt) uten at uføregraden skal revurderes.

Presidenten: Senterpartiet har varslet at de går imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes mot 5 stemmer.Videre var innstillet:

12-12 tredje ledd innledningen skal lyde:

Mottakere av uførepensjon beholder retten til ytelsen selv om den reduseres eller faller helt bort

12-13 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i 10-10 tredje ledd, fjerde ledd og femte ledd første og tredje punktum, 10-11, 10-14 og 10-15 kommer tilsvarende til anvendelse på tidsbegrenset uførestønad.

I kapittel 22 skal innholdsfortegnelsen strekpunkt 10 oppheves.

22-12 tredje ledd nytt andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder ved utbetaling av tidsbegrenset uførestønad for perioder hvor medlemmet har mottatt rehabiliteringspenger eller attføringspenger.

I innholdsfortegnelsen til kapittel 25 skal nytt strekpunkt 11 lyde:

  • opplysningsplikt ved saker etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere står i 25-10a,

II Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

  • 1. Endringene i folketrygdloven 8-24, 12-12, 12-13 og 22-12 og endringene i innholdsfortegnelsen til kapitlene 22 og 25 trer i kraft straks.

  • 2. Endringen i 10-8 trer i kraft 1. juli 2004. Departementet fastsetter overgangsregler i forskrift.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.

Videre var innstillet:

B.

Stortinget ber Regjeringen gjennomgå og legge frem en oversikt over og en evaluering av regelverket for friinntektsordningene knyttet til de ulike trygde- og stønadsordninger basert på folketrygden.

Presidenten: Stor bokstav B blir i samsvar med forretningsordenens 30 fjerde ledd å sende Stortinget.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.