Stortinget - Møte onsdag den 6. oktober 1999 kl. 10

Dato: 06.10.1999
President: Gunnar Breimo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om vidaregåande opplæring ((Innst. S. nr. 246 (1998-99), jf. St.meld. nr. 32 (1998-99)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Rolf Reikvam til kirke-, utdannings- og forskningsministeren:
  «For å bli godkjent som privatskole med rett til tilskudd etter privatskoleloven skal skolen ha undervisningsplaner godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet har nå godkjent flere skoler som bygger på et amerikansk-inspirert pedagogisk system som kalles ACE. Systemet bryter grunnleggende med den pedagogiske tenkning som er nedfelt i læreplanene – generell del og i fagplanene. I fagplanene er det presisert at opplæringen skal fremme det meningssøkende, det skapende, det arbeidende, det allmenndannende, det samarbeidende og det miljøbevisste menneske. Skolen skal dessuten legge til grunn vitenskapelig arbeidsmåte som forutsetter øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte.
  Kan statsråden forsvare tilskudd til skoler som bryter så grunnleggende med idégrunnlaget som den offentlige enhetsskolen skal bygge på, og vil statsråden vurdere godkjenningen på nytt?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.10.