Stortinget - Møte onsdag den 8. mai 2002 kl. 10

Dato: 08.05.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(284)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Inger S. Enger om å styrke dyrevernet gjennom sterkere folkevalgt deltakelse og medansvar der det oppstår konflikt på grunn av skader og tap forvoldt av fredede rovdyr (Dokument nr. 8:122 (2001-2002))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(285)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 (St.prp. nr. 63 (2001-2002))

 • 3.(286)

  Revidert nasjonalbudsjett 2002 (St.meld. nr. 2 (2001-2002))

 • 4.(287)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger og Morten Lund om å lovfeste kjønnsnøytrale pensjonsordninger (Dokument nr. 8:124 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(288)

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om å innføre en fast ubetinget fengselsstraff dersom noen benytter seg av våpen når man begår en kriminell handling (Dokument nr. 8:121 (2001-2002))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(289)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om å innfri den økonomiske merbelastning som et økt antall utenlandsstudenter har påført ANSAs informasjons- og rådgivningstjenester (Dokument nr. 8:126 (2001-2002))

 • 7.(290)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om å endre vilkårene i Statens Lånekasse for Utdanning slik at elever som tar fagutdanning i videregående skole, kan søke stipend og studielån i den verdiskapende del av sin utdanning (Dokument nr. 8:127 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(291)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 60 (2001-2002))

 • 9.(292)

  Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett (St.prp. nr. 61 (2001-2002))

 • 10.(293)

  Omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper (St.prp. nr. 62 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes samferdselskomiteen.

 • 11.(294)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger , Ola D. Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om lik støtte ved assistert befruktning og adopsjon fra utlandet (Dokument nr. 8:125 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.