Stortinget - Møte fredag den 22. mars 2013 kl. 9

Dato: 22.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:08:14]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til finansministeren:
  «Siden 1992 har avtalepartnerne i klimakonvensjonen forhandlet om en internasjonal avtale som kutter CO2-utslipp. Samtidig brukes flere hundre milliarder dollar på å holde prisene på olje, gass og kull kunstig lave. I 2010 brukte 37 land 409 mrd. dollar på å subsidiere fossil energi, ifølge IEA. På samme tid ble utvikling og utbygging av fornybar energi støttet med 66 mrd. dollar. G20-landene vedtok i 2008 en erklæring om på mellomlang sikt å fjerne ineffektive subsidier av fossil energi. Norge deltar i dette arbeidet. Global Subsidies Initiative anslår subsidiene til olje- og gassproduksjon i Norge til 25,5 mrd. kr i 2009. I Dokument nr. 15:301 for 2011–2012 identifiserer Finansdepartementet ytterligere fossile subsidier.
  Hva vil statsråden gjøre for at det norske statsbudsjettet er i tråd med Norges ambisjoner om å fjerne fossile subsidier?»

 • Sak nr. 2 [10:11:21]

  Interpellasjon fra representanten Olemic Thommessen til finansministeren:
  «Behovet for nye løsninger i mediepolitikken er åpenbart. Det viktigste virkemiddelet er i dag momsfritaket for mediene. Slettholm-utvalget reiste spørsmålet om innføring av en plattformnøytral lav momssats for mediene. Mediebedriftenes Landsforening har i ettertid anbefalt dette. Dagens ulike momssatser representerer en kraftig brems på den nødvendige omstillingen som i dag skjer på medieområdet. Slettholm-utvalgets innstilling er i liten grad fulgt opp. Hva momsspørsmålet angår, har statsråden ved noen anledninger henvist til at EU-reglene står i veien for endringer i momssystemet. Det er fra meget kvalifisert hold reist spørsmål om riktigheten av om EU-reglene virkelig setter bom for slike endringer, eventuelt hva som skal til for å få slike godkjent.
  Avskriver statsråden moms som del av fremtidens virkemiddelapparat, og hvordan tenker statsråden eventuelt å kompensere for de skjevhetene som dermed kommer?»

 • Sak nr. 3 [11:02:17]

  Interpellasjon fra representanten Tone Merete Sønsterud til samferdselsministeren:
  «Internasjonal handel og pendling over nasjonale grenser vokser, og behovet for internordiske prosjekter vokser i takt med dette. Nordisk råd har lenge diskutert utfordringer og utvikling av nordisk transportinfrastruktur, spesielt når det gjelder utvinning av naturressurser i nord, og behovet for effektive transportforbindelser for persontrafikken innenfor de folkerikeste deler av Norden. Transportrelevant forskning for Nordens transportutfordringer har også stått på dagsorden. Det ville være en fordel å samle felles nordiske synspunkter i en strategi som tar utgangspunkt i Helsingforsavtalen. På Nordisk råds sesjon i Helsinki i november 2012 ble det fattet flere vesentlige vedtak innenfor transportområdet.
  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp vedtakene?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.25.