Stortinget - Møte tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10

Dato: 27.01.2015
President: Kenneth Svendsen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:27]

  Interpellasjon fra representanten Sveinung Rotevatn til kommunal- og moderniseringsministeren:
  «Kommune- og regionreforma vil medføre endringar i kommune- og fylkesstrukturen. Større kommunar gjev nye utfordringar for lokaldemokratiet, og ein ny regionstruktur vil medføre ei endring av ordninga med valdistrikt som fylgjer fylkesgrensene – og kanskje også på lengre sikt valdistrikta ved stortingsval. Dagens valordning har dessutan mange utfordringar. Noreg har m.a. motteke kritikk frå OSSE ved fleire høve, og det har vore diskusjon om veljarane sitt reelle høve til å påverke listene.
  Korleis vil statsråden sikre at demokratiet kjem styrka ut av kommune- og regionreforma, og vil statsråden parallelt med reformarbeidet starte arbeidet med tilpassing av valordninga?»

 • Sak nr. 2 [10:57:31]

  Interpellasjon fra representanten Eirik Sivertsen til justis- og beredskapsministeren:
  «Ifølge Flyktninghjelpen er det mer enn 51 millioner mennesker på flukt i verden. Dette er det høyeste antall registrerte flyktninger siden den andre verdenskrigen, og skyldes en lang rekke konflikter i verden i dag. Mange av flyktningene prøver å komme seg til Europa, via ruter som går over Middelhavet. De som kommer seg over til Europa, søker beskyttelse og håper på en bedre framtid. Så langt i år hevdes det at over 160 000 mennesker er reddet og over 3 200 mennesker er druknet. Italia har nå avsluttet redningsoperasjonen Mare Nostrum, og den er erstattet av den mye mindre operasjonen Triton. Dette gir ifølge Norges Rederiforbund mye større belastning for skip i området, samtidig som den humanitære situasjonen forverres.
  Hvordan vil regjeringen avhjelpe situasjonen?»

 • Sak nr. 3 [11:37:24]

  Interpellasjon fra representanten Ola Elvestuen til justis- og beredskapsministeren:
  «Arktis er en viktig arena for internasjonal politikk. Skal Arktis fortsatt være preget av lav spenning, må Norges rolle som aktør videreutvikles. Spydspissen i Norges arktiske politikk har vært vår aktivitet på Svalbard basert på forskning og undervisning, romvirksomhet, reiseliv og kulldrift. De tre første områdene er i vekst, mens markedssituasjonen og internasjonal klimapolitikk gjør at kulldriften er på vei ut. En slik endring vil få konsekvenser for Svalbardsamfunnet. Spørsmålet er ikke om kulldriften skal avvikles, men på hvilken måte og hvordan vi best ivaretar viktige norske interesser. Longyearbyen kan blant annet bli et attraktivt senter for operativ arktisk virksomhet gjennom å bli et internasjonalt logistikksenter for industriell aktivitet, overvåkning og søk og redning i Arktis. Svalbard står foran store endringer.
  Hva er regjeringens strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.36.