Stortinget - Møte tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10

Dato: 27.01.2015

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:36:14]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.