Stortinget - Møte onsdag den 20. februar 2019

Dato: 20.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representantene Willfred Nordlund og Eirik Sivertsen om permisjon i tiden fra og med 4. mars til og med 6. mars, begge for å delta i reise med Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, til Kirkenes og Murmansk

 • fra representantene Helge André Njåstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Ove Trellevik om permisjon i tiden fra og med 3. mars til og med 9. mars, alle for å delta på reise med Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia–Europa, ASEP, til Singapore og Indonesia

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Emilie Enger Mehl i tiden fra og med 5. mars til og med 7. mars for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentariske forsamling før valget i Ukraina

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Hedmark fylke: Per Martin Sandtrøen 5.–7. mars

  • For Hordaland fylke: Sigurd Hille 5.–7. mars og Laila Reiertsen 5.–7. mars

  • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik 5.–6. mars og Kari Anne Bøkestad Andreassen 5.–6. mars

  • For Telemark fylke: Olav Urbø 5.–7. mars

Presidenten: Representanten Lise Christoffersen vil fremsette et representantforslag.

Lise Christoffersen (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden, etter folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd.

Presidenten: Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Martin Henriksen (A) []: På vegne av representantene Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Terje Aasland og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

Jeg vil legge til at vi håper at det kan behandles raskt.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.