Stortinget - Møte onsdag den 3. oktober 2018

Dato: 03.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Kårstein Eidem Løvaas, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Åsmund Aukrust om permisjon i dagene 3. og 4. oktober og fra representanten Torill Eidsheim om permisjon i tiden fra og med 3. oktober til og med 6. oktober, begge for å delta i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentariske forsamlings – OSSEs – høstmøte i Strasbourg

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentantene, for Akershus fylke Mani Hussaini og for Hordaland fylke Sigurd Hille, innkalles for å møte i dagene 3. og 4. oktober.

Presidenten: Mani Hussaini og Sigurd Hille er til stede og vil ta sete.

Representanten Marit Arnstad vil fremsette to representantforslag.

Marit Arnstad (Sp) []: Jeg har på vegne av representantene Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Marit Knutsdatter Strand og meg sjøl gleden av å framsette forslag om en mer effektiv lisensjakt på jerv.

Videre har jeg på vegne av Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Emilie Enger Mehl og meg sjøl æren av å framsette forslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket.

Presidenten: Representanten Geir Adelsten Iversen vil fremsette et representantforslag.

Geir Adelsten Iversen (Sp) []: På vegne av representantene Sandra Borch, Heidi Greni, Willfred Nordlund, Trygve Slagsvold Vedum og meg selv vil jeg sette fram et viktig og nødvendig forslag om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Presidenten: Representanten Ole André Myhrvold vil fremsette et representantforslag.

Ole André Myhrvold (Sp) []: På vegne av meg selv og stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum vil jeg sette fram det logiske forslaget om å oppheve vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud.

Presidenten: Representanten Sverre Myrli vil fremsette et representantforslag.

Sverre Myrli (A) []: På vegne av Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Torstein Tvedt Solberg, Hege Haukeland Liadal, Julia Wong og meg selv har jeg gleden av å fremme forslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren.

Presidenten: Representanten Tuva Moflag vil fremsette et representantforslag.

Tuva Moflag (A) []: På vegne av representantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og meg selv vil jeg framsette et representantforlag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette to representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: På vegne av representantene Kjersti Toppe, Kari Elisabeth Kaski og meg selv fremmer jeg forslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter – et veldig klokt forslag.

Og på vegne av meg selv fremmer jeg forslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester.

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken vil fremsette syv representantforslag.

Audun Lysbakken (SV) []: Denne dagen har vi gledet oss til, og den skal jeg markere ved å framsette syv forslag fra SVs stortingsgruppe.

Først vil jeg på vegne av representanten Kari Elisabeth Kaski og meg selv framsette forslag om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv.

Så vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og meg selv sette fram forslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven.

Så vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og meg selv sette fram forslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunnene gjennom hjemfall av fiskerettigheter til kysten.

Så vil jeg sette fram forslag på vegne av representanten Mona Fagerås og meg selv om en nasjonal satsing på flere lærere i skolen.

Så vil jeg på vegne av meg selv sette fram forslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon.

Så vil jeg på vegne av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård og meg selv sette fram forslag om å sette mennesker framfor markeder ved å avskaffe profitt i barnevernet.

Og så vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide, Else-May Botten og meg selv sette fram forslag om nye tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette tre representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Det er stor stas å kunne legge fram et representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø.

Jeg vil også framsette forslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg.

Og til sist vil jeg legge fram et representantforslag på vegne av representanten Audun Lysbakken og meg selv om et CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil legge frem to representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal fremja eit forslag frå representanten Liv Signe Navarsete og meg sjølv om å be regjeringa evaluera samhandlingsreforma og fremja sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at intensjonane i samhandlingsreforma kan verta nådde.

Vidare vil eg fremja eit forslag på vegner av meg sjølv om å sikra full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetenesta.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.