Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 11 [14:29:15]

Referat

 • 1. (83) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen og Nils T. Bjørke om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett (Dokument 8:40 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt familie- og kulturkomiteen.

 • 2. (84) Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017 (Prop. 15 S (2018–2019))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 3. (85) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader (Dokument 8:45 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (86) Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri (Dokument 8:41 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt justiskomiteen.

 • 5. (87) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap (Dokument 8:43 S (2018–2019))

 • 6. (88) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17 (Dokument 8:44 L (2018–2019))

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (89) Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.) (Prop. 14 L (2018–2019))

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 8. (90) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia (Dokument 8:42 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt utanriks- og forsvarskomiteen, som legg fram sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til fråsegn før innstillinga vert gjeven.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.