Regler for forsikringsselskaper

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om regler for forsikringsselskap.

Europakommisjonen la 22. september fram forslag til endringer i forsikringsdirektivet (Solvens II) og forslag til et direktiv med et rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskap som vil endre flere andre gjeldende rettsakter. Solvens II-direktivet er et samledirektiv for regler knyttet til livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse samt forsikringsgrupper. Kommisjonen la samtidig også lagt fram en melding om gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at gjennomgangen av EUs forsikringsregler er gjort legge til rette for at forsikringsselskapene kan øke sine langsiktige investeringer i Europa og bidra til gjenreisingen etter covid-19-pandemien. Reglene skal både bidra til at selskapene blir mer motstandsdyktige ved framtidige kriser og til å beskytte forbrukerne bedre. Samtidig foreslås forenklede og mer forholdsmessige regler for visse mindre forsikringsselskaper. Det foreslås en ny avviklingsprosess, som skal beskytte forsikringstakere, realøkonomien, det finansielle system og skattebetalerne bedre og sikre at nasjonale myndighetene er bedre rustet dersom et forsikringsselskap blir insolvent. Det skal også etableres ordninger for at relevante tilsynsmyndigheter og avviklingsmyndigheter skal kunne treffe koordinerte, rettidige og raske tiltak for at løse problemer som oppstår knyttet til grenseoverskridende forsikringskonsern.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 25.11.2021 09:29