Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

Kandidater som er aktuelle for medlemskap i CPT bes om å sende inn motivasjonsbrev samt CV. Frist for å fremme sitt kandidatur er 1. desember 2020.

Europarådets logo.
Europarådets logo.

Europarådets torturkomité (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment – CPT) består av ett medlem fra hvert av Europarådets 47 medlemsland. Komiteen arbeider med forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke forvaringssteder. CPT fører tilsyn med hvordan personer som er fratatt sin frihet blir behandlet. For eksempel besøkes fengsler, ungdomsinstitusjoner, politiarrester, utlendingsinternater, psykiatriske sykehus og institusjoner for personer med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.

Mandatet for Norges medlem av CPT utløper i desember 2021. Prosedyren for valg av medlemmer til komiteen samt krav til aktuelle kandidater fremgår av Den europeiske konvensjonen for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Europarådets torturkonvensjon ETS No. 126). Medlemmene velges av Europarådets ministerkomité på bakgrunn av en innstilling fra Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) og en liste på tre kandidater fremmet av de nasjonale parlamentarikerdelegasjonene. Listen over kandidater skal bestå av både kvinner og menn. Stortingets delegasjon til PACE står for den norske nominasjonsprosessen.

Medlemmene av CPT skal være uavhengige og upartiske og skal ha mulighet til å fritt delta i komiteens aktiviteter. Kompetanse innen menneskerettigheter og yrkeserfaring innen områdene som dekkes av konvensjonen kreves. Komitémedlemmenes arbeid er ca. 40 dager per år og kompensasjon for deltakelse gis etter faste satser.

CPT-medlemmer velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg inntil to ganger. Arbeidsspråk er engelsk og/eller fransk.

For å fremme sitt kandidatur bes aktuelle kandidater om å sende motivasjonsbrev samt CV. Motivasjonsbrevet skal inneholde hvorfor man er motivert for vervet, utdyping av faglig og praktisk erfaring som er relevant, samt informasjon om tilgjengelighet for CPT-arbeidet. CV skal settes opp i henhold til vedlagte mal. Motivasjonsbrev og CV skal være på engelsk, eventuelt fransk. Frist for å fremme sitt kandidatur er 1. desember 2020.

Motivasjonsbrev sendes elektronisk til postmottak.internasjonal-avdeling@stortinget.no.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Dorthe Bakke (dorthe.bakke@stortinget.no/23 31 36 14).

Se CV-mal


Sist oppdatert: 28.10.2020 12:47