Spørretime

Onsdag 14. februar 2018

kl. 10.00 Munnleg spørjetime. Desse regjeringsmedlemmene vil vere til stades:
  Sylvi  Listhaug
Statsråd  Torbjørn Røe  Isaksen
Statsråd  Iselin  Nybø

Innleverte spørsmål til ordinær spørjetime

 • 3. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Svart på av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Husholdningenes gjeld fortsetter å øke til tross for lav lønnsvekst og boligprisnedgang. SSBs statistikk som ble fremlagt 31. januar, viser at samlet innenlandsk lånegjeld utgjorde 3 263 milliarder kroner ved utgangen av 2017, tilsvarende en tolvmåneders vekst på 6,5 prosent. Mener statsråden at dette er en sunn utvikling, og anser hun at hun har fattet nødvendige tiltak for å hindre at gjeldsoppbyggingen blir for stor?
 • 4. Fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Svart på av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Regjeringa vil forenkle mva.-systemet og redusere antall satsar. NHO og reiselivsbransjen påpeikar at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst. Dette har også medført eit dyrare og mindre tilgjengeleg kulturtilbod for folk flest. Den uforutsigbare mva.-auken, i to omgangar, har medført svekking på botnlinja for næringane av dei kontraktane og avtalene som alt var inngåtte. Korleis skal færre mva.-satsar innrettast, og kva satsar skal bort?
 • 5. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på av kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  Arbeidet med fagfornyelsen og nye læreplaner er i gang. I behandlingen av Meld. St. 28 (2015-2016) uttalte en enstemmig komité at 'det er viktig at en slik prosess gjennomføres med bred involvering. Komiteen forutsetter at prosessen med fornying av læreplanverket skjer i nært samarbeid med fagmiljøer og representanter for lærere, skoleledere og skoleeiere.' Hvordan sørger statsråden for at lærere, rektorer og skoleeiere lokalt blir reelt involvert i prosessen, i tråd med Stortingets forutsetning?
 • 6. Fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Svart på av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  Ifølge oppslag i lokalpressen mener samferdselsministerens partifeller i Akershus at det må gjennomføres en ny konsekvensvurdering av behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og at tidligere faktagrunnlag er feil. Fremskrittsparti-ordføreren i Ullensaker uttaler at han ikke vil ha noen ny tredje rullebane. Hva mener statsråden om en ny tredje rullebane, hva er prosessen nå videre, og vil det være aktuelt å legge saken fram til ny behandling i Stortinget?
 • 7. Fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Svart på av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  I et intervju med Moss Avis 20. januar går statsråden langt i å si at han er åpen for andre løsninger for riksveg 19 gjennom Moss. Kan statsråden bekrefte at det er åpning for å bygge en tunnel mot E6 via Årvoll uten å gå veien om en ny konseptvalgutredning?
 • 8. Fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Svart på av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  I Oppland Arbeiderblad 6. februar kan me lesa at Tor André Johnsen i Framstegspartiet meiner riksveg 4 kan byggast utan å vere prioritert i Nasjonal transportplan, og ein kan få inntrykk av at ein ikkje lenger må prioritere pengar for å bygge veg, så lenge Nye Veier har oppdraget. Deler statsråden Johnsen si oppfatning om at prosjektet kan få ei rask realisering dersom Nye Veier får ansvaret, sjølv om prosjektet ikkje er prioritert, og i tilfelle når kan me forvente oppstart?
 • 9. Fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Svart på av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  En NSB-ansatt fra Marnardal i Vest-Agder frykter at hans opptjente pensjonsrettigheter ryker. Han har betalt sin pensjonsandel fra han ble ansatt i NSB i 1974, 18 år gammel. Dersom ikke kontrakten med NSB blir videreført, vil han miste opptjente rettigheter. Han mangler fire måneder på 62 år og særaldersgrense. Er dette en god måte å behandle en som har stått på for NSB i over 40 år, og vil statsråden ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelsen i NSB, får sin rettmessige pensjon?
 • 10. Fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på av justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Sylvi Listhaug (FrP)

  I det siste året har det vært et økt antall alvorlige hendelser i gjengmiljøene i Oslo, med skyting, knivstikking og grov vold. Fram til 2016 hadde politiet en egen enhet med politispesialister som kunne konsentrere seg om å jobbe langsiktig i flere år med å avdekke bakmenn og gjengstrukturer og avverge og forebygge alvorlige hendelser. Bare i løpet av de siste årene før 2016 førte denne politiinnsatsen til at man avverget 19 drapsforsøk og andre store anslag i gjengmiljøene. Vil statsråden sørge for at det igjen blir avsatt egne politiressurser som fullt og helt kan konsentrere seg om å være tett på gjengene for å ta bakmenn og avverge alvorlige hendelser?
 • 13. Fra Jenny Klinge (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Svart på av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen (FrP)

  Somme kleskjeder har få eller ingen klede i store storleikar. Dei største kleda i sortimentet er merka til dømes XL, sjølv om desse plagga i andre butikkar ville hatt ein mindre storleik. Folk som hentar seg klede i ein storleik dei vanlegvis brukar, kan difor oppleve at plagget er altfor lite. I eit folkehelseperspektiv bør særleg unge kunne forhalde seg til forståeleg merking som ikkje verkar deprimerande. Vil statsråden ta initiativ til eit møte med klesbransjen for å drøfte tiltak angåande storleiksmerking på klede?
 • 14. Fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø hadde som meg likebehandling av universitetene som en av sine viktigste kampsaker. I Stavanger Aftenblad 19. januar minner statsråd Iselin Nybø folk om at hun er minister for hele landet og ikke kan forskjellsbehandle Universitetet i Stavanger og de nye universitetene. Finansieringssystemet er på alle måter en nasjonal sak. Kan så statsråden avklare om det hun selv har kalt 'likebehandling av universitetene i finansieringsmodellen', er en prioritert sak for denne regjeringen?