Bjerve, Petter Jakob

Bjerve, Petter Jakob (1913-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til biletgalleri

Bjerve, Petter Jakob har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.09.1913 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
 • Død 12.01.2004
 • Son av brukseier Petter Jakob Bjerve (1869-1928) og bonde Kristine Arnstad (1870-1961)

Stortingsperiodar

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 23.04.1960 - 04.02.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1934
 • Studieopphold ved The American University, Washington D C 1938-1939
 • Cand.oecon. 1941
 • Studieopphold USA med stipend av The Rockefeller Foundation 1947-1949
 • Dr.philos. 1962

Yrke

 • Gjesteforelesninger ved en rekke utenlandske universiteter
 • Forskningsassistent ved Sosialøkonomisk Institutt, Oslo Universitet 1939-1940
 • Hjelpelærer i teoretisk økonomikk, Universitetet i Oslo 1941-1943
 • Sekretær i Statistisk Sentralbyrå 1944-1945
 • Universitetsstipendiat i Sosialøkonomi 1945-1949
 • Tidvis foreleser og sensor ved Universitetet i Oslo 1945-1960
 • Byråsjef i Finansdepartementet 1945-1947
 • Direktør for Statistisk Sentralbyrå 1949-1980
 • Visiting Professor ved Stanford University 1954-1955
 • Rockefellerstipend for forskningsformål 1957 (et halvt år)
 • Finansiell rådgiver ved FN-misjon i Zambia 1964
 • Rådgiver i penge- og finanspolitikk for sentralregjeringen og sentralbanken i Pakistan 1968-1969
 • Statistisk ekspert ved en ILO-misjon i Ceylon - Sri Lanka 1971
 • Rådgiver for regjeringen i Bangladesh om statistisk reorganisering og utvikling av det statistiske system 1973
 • Rådgiver for regjeringen i Bangladesh om statistisk politikk og vurdering av statistikkutviklingen 1976
 • FN-oppdrag for planlegging av penge- og finanspolitikken i Sri Lanka 1976-1977
 • FN-oppdrag for utarbeiding av Håndbok om Statistisk organisasjon 1977
 • Rådgiver for utbygging av den offisielle statistikk i Portugal 1978
 • Forelesninger i Folkerepublikken Kina 1982
 • Leder for FN-misjon i Bangladesh for revisjon og vurdering av et løpende statistikkprosjekt februar- 1982

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Valutakommisjonen 1945
 • Sekretær Penge- og finansrådet 1945-1947
 • Formann Nasjonalbudsjettutvalget 1946-1947
 • Varamedlem FNs kommisjon for økonomi og sysselsetting 1947-1950 (møtte 1947)
 • Medlem Styret for Områdeplanleggingen 1949-1957
 • Medlem Det økonomiske samordningsråd 1949-1954
 • Varamedlem Riksskattestyret 1950-1959
 • Medlem Utvalg for landbruksøkonomisk forskning 1950-1955
 • Medlem Penge- og bankkomiteen 1950-1958
 • Medlem Penge- og finansrådet 1950-1955
 • Medlem Styret for De Forente Staters Undervisningsfond 1951-1955
 • Medlem FNs kommisjon for økonomi og sysselsetting 1951
 • Medlem Styret for UNESCOs Institutt for sosialvitenskap, Köln 1952-1959
 • Medlem FNs Befolkningskommisjon 1955-1959
 • Medlem uformelt utvalg med oppdrag å lage et opplegg til Regjeringen for en eventuell henvendelse til partene i arbeidslivet om bedre statistisk grunnlag for lønnsforhandlinger 1956-1957
 • Medlem Utvalg til drøfting av pris- og lønnspolitikken 1956
 • Medlem OEECs komite av økonomiske eksperter 1958-1960
 • Medlem Finansdepartementets utvalg for elektroniske databehandlingsmaskiner av 1958 frå 1958
 • Medlem Styret for Norsk Regnesentral 1958-1960
 • Medlem Regnskapslovkomiteen 1959-1960
 • Medlem Nasjonalbudsjettutvalget 1959-1960
 • Medlem Riksskattestyret 1959-1963
 • Medlem Styret for FNs Europeiske sjefsstatistikerkonferanse 1959-1960
 • Medlem FNs Statistiske kommisjon 1960-1964
 • Varamedlem Riksskattestyret 1963-1969
 • Formann Formuesfordelingskomiteen 1963-1968
 • Medlem Rådet for EDB i staten 1963-1964
 • Medlem Utvalg for vurdering av Det norske Fredskorps i Uganda 1964-1965
 • Medlem Det økonomiske fellesutvalg 1965-1971
 • Medlem Langtidsprogramutvalget 1965-1969
 • Formann FNs Statistiske kommisjon 1965-1969
 • Medlem Styret for Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning 1966-1981
 • Medlem Norges Banks Fond for økonomisk forskning 1966-1980
 • Medlem Utvalg til å utrede behovet for kredittmidler til finansiering av private investeringer i utviklingsland 1969-1970
 • Medlem Komiteen til å utrede spørsmål i forbindelse med etablering av en felles datasentral for administrative oppgaver 1969
 • Varamedlem Riksskattestyret 1971-1975
 • Formann Styret for FNs Europeiske sjefsstatistikerkonferanse 1971-1973
 • Formann Styringskomiteen for Verdens fruktbarhetsundersøkelse 1972-1984
 • Medlem Utvalget til å utrede prisproblemene 1972-1973
 • Medlem Styret for Christian Michelsens Institutts Avdeling for Samfunnsvitenskap og Utvikling 1974-1982
 • Formann Utvalg til å vurdere norsk rentepolitikk 1978-1979
 • Medlem FNs Befolkningskommisjon 1979-1984
 • Medlem Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) 1980-1982
 • Formann Norges Banks Fond for økonomisk forskning 1981-1984
 • Formann Styret for Christian Michelsens Institutts Avdeling for Samfunnsvitenskap og Utvikling 1982-1984
 • Medlem Offisiell kommisjon for å gi råd om utbygging av den offisielle statistikk i Italia 1982-1983
 • Medlem Skattekommisjon i Zimbabwe 1984-1986
 • Medlem Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk 1986-1988

Tillitsverv i parti

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis økonomiske utvalg 1950-1980
 • Medlem DNAs utvalg til å utarbeide et nytt økonomisk langtidsprogram 1952

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Sosialøkonomisk samfund 1941-1945
 • Medlem Styret i Statsøkonomisk Forening 1950-1953
 • Æresmedlemskap Statistiska Föreningen, Stockholm frå 1951
 • Medlem Styret for Internasjonal forening for forskning i nasjonalinntekt og formue 1952-1959
 • Medlem Det internasjonale statistiske institutt frå 1955
 • Varamedlem Statsøkonomisk Forening 1958-1962
 • Æresmedlemskap Statistiska Samfundet i Finland frå 1960
 • Medlem Styret i Statsøkonomisk Forening 1963-1967
 • Æresmedlemskap American Statistical Association frå 1964
 • Formann Sosialistiske økonomers forening 1965-1967
 • Æresmedlemskap Royal Statistical Society, London frå 1967
 • Medlem Styret for Eilert Sundts forskningsfond 1968-1980
 • President Det internasjonale statistiske institutt 1971-1975
 • Medlem Styret i Statsøkonomisk Forening 1971-1974
 • Medlem Styret for "Ja til EF"-aksjonen 1972
 • Medlem Oslo-gruppen 1980-1981
 • Æresmedlem Det internasjonale statistiske institutt frå 1986

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Livstrygdelaget Andvake 1959-1970
 • Medlem Styret for Dag og Tid 1965-1967
 • Medlem Styret for Livstrygdelaget Andvake 1970-1979
 • Formann Styret for Livstrygdelaget Andvake 1979-1985

Litteratur

 • Bjerve, Petter Jakob: "VI: De siste 25 årene", s. 89-121 i: Statistisk Sentralbyrå 100 år 1876-1976. SØS 28
 • Bjerve, Petter Jakob: Formål og metode. St. meld. nr. 10. Om nasjonalbudsjettet 1947
 • Bjerve, Petter Jakob: "Penge- og kredittmarkedet" , s. 3-26 i: Statistisk økonomisk utsyn over krigsårene, Oslo 1945
 • Aukrust, Odd og Petter Jakob Bjerve: Hva krigen kostet Norge, Oslo 1945
 • Bjerve, Petter Jakob: "Nasjonalformue og nasjonalinntekt: teoretisk orientering", s. 3-18 i: Nasjonalinntekten i Norge 1935-1943, Oslo 1946
 • Bjerve, Petter Jakob: Nasjonalregnskapet og nasjonalbudsjettet. Særskilt vedlegg 11 til statsbudsjettet, 1945/46, s. 3-12 og 20-35, Oslo 1946
 • Bjerve, Petter Jakob: Sysselsettingsproblemet i de nærmeste årene framover. Arbeidsdirektoratet. Arbeidsmarkedet. Særutredning, 2, Oslo 1946
 • Bjerve, Petter Jakob: "Hva krigen kostet Norge", s. 87-94 i: Til Tyskland for Freden, Oslo 1947
 • Bjerve, Petter Jakob: "Nasjonalbudsjettering", s. 99-112 i Ekonomisk tidskrift, 1947
 • Bjerve, Petter Jakob: Government economic planning and control in Scandinavia, Oslo 1949
 • Bjerve, Petter Jakob: "Krysslöpsforskning i Statistisk Sentralbyrå", s. 3-14 i Statistisk tidskrift, 1954
 • Bjerve, Petter Jakob: Interpretation of deviations between national budgets and national accounts for Norway, Stockholm 1957
 • Bjerve, Petter Jakob: "Forecasting bank liquidity", s. 52-77 i: Income and wealth Ser. VI, London 1957
 • Bjerve, Petter Jakob: "Financial accounting within a system of national account", s. 60-79 i: Income and wealth Ser. 8, London 1959
 • Bjerve, Petter Jakob: Planning in Norway 1947-1956, i serien: Contributions to economic analysis, 16, Amsterdam 1959
 • Bjerve, Petter Jakob: "Knapphet på kapital og knapphet på likviditet.", s. 137-149 i Statsøkonomisk tidsskrift, Oslo 1962
 • Bjerve, Petter Jakob: "Den konjunkturpolitiske handlefridomen i finanspolitikken", s. 4-12 i Sosialøkonomen nr. 4, Oslo 1962
 • Bjerve, Petter Jakob: "Finance", s. 131-157 og "Administration needs", s. 158-169 i: Report of the UN/ECA/FAD, economic survey mission on the economic development of Zambia, Ndola 1964
 • Bjerve, Petter Jakob: "Kredittmarkedet i Norges økonomi etter krigen", Kap. X., s. 214-312. SØS 12, Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1965
 • Bjerve, Petter Jakob: "Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk", s. 1-18 i Statsøkonomisk tidsskrift, Oslo 1966
 • Bjerve, Petter Jakob: Formuesfordelingskomiteen 1963. Innstilling, Oslo 1968
 • Bjerve, Petter Jakob: Treng Norge ein befolkningspolitikk? Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsnotater IO 74/54, Oslo 1974
 • Bjerve, Petter Jakob: "Utviklingstendensar i norsk planlegging gjennom 30 år", s. 7-41, SØS 26, Oslo 1975
 • Bjerve, Petter Jakob: "Two addresses on statistical co-operation", Statistisk Sentralbyrå. Artikler, 81, Oslo 1976
 • Bjerve, Petter Jakob: "A study of the organization of national statistical services and related management issues" i: Handbook of statistical organization, Vol. 1. U.N. Statistical office, Studies in methods, Ser. F No. 28, New York 1980
 • Bjerve, Petter Jakob: "Kva hendte i Norge i 1970-åra - konjunkturpolitisk?", Sosialøkonomen, 1981
 • Bjerve, Petter Jakob: "Nye krav til offentleg planlegging og styring", s. 55-91 i: Bruken av oljepengene - muligheter og farer, Tiden Oslo 1981
 • Bjerve, Petter Jakob: "Historisk portrett: Anders N. Kiær", s. 31-32 i Sosialøkonomen, Oslo 1983
 • Bjerve, Petter Jakob: "Teori og praksis. Om det norske planleggingssystemet etter krigen", i Sosialøkonomen, Oslo 1984
 • Bjerve, Petter Jakob: Økonomi, befolkningsspørsmål og statistikk. Utvalgte arbeider av Petter Jacob Bjerve, Oslo-Kongsvinger 1985
 • Bjerve, Petter Jakob: International trends in official statistics, s.89-108, New York 1985
 • Bjerve, Petter Jakob: "Ragnar Frisch og økosirksystemet", i Sosialøkonomen nr. 9 og 10, Oslo 1986
 • Bjerve, Petter Jakob: "Kan staten bremse prisstiginga?", s. 135-148 i: Full sysselsetting og økonomisk vekst?, Oslo 1987
 • Bjerve, Petter Jakob: "Dei to første nasjonalbudsjetta: metode og administrativ framgangsmåte", i Sosialøkonomen nr. 7 og 8, Oslo 1988
 • Bjerve, Petter Jakob: "Finansnemnda og sosialøkonomane", s. 60-71 i: Med finanskomiteen i arbeid, Oslo 1988
 • Bjerve, Petter Jakob: "Strategiar for den økonomiske politikken i etterkrigstida", s. 109-135 i: Mennesket i sentrum, Oslo 1989
 • Bjerve, Petter Jakob: Trygve Haavelmo i økonomisk politikk, Oslo 1989
 • Bjerve, Petter Jakob: Det norske krigshushaldet, Oslo 1990
 • Bjerve, Petter Jakob: Ein tidleg freistnad på teknisk utviklingshjelp, Oslo 1990
 • Bjerve, Petter Jakob: International Cooperation on Statistics, Oslo 1991
 • Bjerve, Petter Jakob: Korfor fekk vi nasjonalbudsjettet, Oslo 1991
 • Bjerve, Petter Jakob: Feilslegen politikk?: analyse og vurdering av den makroøkonomiske politikken i 1986-1992, Oslo 1993
 • Bjerve, Petter Jakob: Innverknaden frå Ragnar Frisch på norsk makroøkonomisk planlegging og politikk, Oslo 1996
 • Bjerve, Petter Jakob: The influence of Ragnar Frisch on macroeconomic planning and policy in Norway, Oslo 1996
 • Bjerve, Petter Jakob: Røynsler frå rådgjeving i utviklingsland, Oslo 1996
 • Bjerve, Petter Jakob: Contributions of Ragnar Frisch to national accounting, Oslo 1996
 • Bjerve, Petter Jakob: Nasjonalbudsjettet 50 år, Oslo 1997
 • Bjerve, Petter Jakob og Helge Brunborg: Befolkningskommisjonen gjennom 50 år, Oslo 1998