Innhold

12. Forslag til endringer i Stortingets forretningsorden og reglement for åpne kontrollhøringer

I Stortingets forretningsorden foreslås følgende endringer:

§ 14 nr. 8 bokstav c skal lyde:

 • c) dokumenter og meldinger fra Stortingets eksterne organer og andre saker om deres virksomhet.

§ 14 nr. 8 bokstav d og e oppheves. Nåværende bokstav f blir ny bokstav d.

§ 14 nr. 6 skal lyde:

Justiskomiteen: Saker om rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning.

§ 14 nr. 12 skal lyde

Utenriks- og forsvarskomiteen: Saker om utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder, og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner

§ 19 tredje ledd skal lyde:

Stortinget fastsetter kommisjonens mandat og de nærmere prosedyrene for dens arbeid. Mandatet må sikre retten til kontradiksjon og etterprøvbarhet. Videre må mandatet avklare i hvilken grad bestemmelser i forvaltningsloven, offentleglova, sikkerhetsloven og arkivloven skal gjelde. Det bør også vurderes om kommisjonen har behov for lovhjemmel for å sikre nødvendig tilgang til opplysninger og dokumenter og til å behandle personopplysninger.

§ 19 fjerde ledd skal lyde:

Alle har rett til å la seg bistå på alle trinn av undersøkelsen. De som er berørt av granskingen, kan få dekket nødvendige kostnader når særlige grunner taler for det.

§ 19 nåværende fjerde ledd blir femte ledd og nåværende femte ledd blir sjette ledd.

§ 74 nytt andre ledd skal lyde:

Ved sin vurdering skal regjeringsmedlemmet legge vekt på representantenes særlige stilling og informasjonsbehov.

§ 74 nåværende andre ledd blir tredje ledd og skal lyde:

Regjeringsmedlemmet kan avslå anmodningen i den grad dokumentet kan unntas fra offentlighet etter offentleglova.

§ 75 a tredje ledd skal lyde:

Ansatte i partigruppene som er sikkerhetsklarerte og har tjenstlig behov, gis tilgang til gradert informasjon. Slik informasjon innhentes fra komitésekretariatet, som kontrollerer at personene er sikkerhetsklarert og autorisert, og registrerer hvem som gis tilgang til den graderte informasjonen.Representanten i komiteen avgjør om en ansatt i partigruppen har tjenstlig behov for informasjonen. Komiteen beslutter om det skal gis tilgang til gradert informasjon for ansatte i partigrupper som ikke er representert i komiteen. Sikkerhetslovens bestemmelser om sikkerhetsklarering og autorisasjon samt sikkerhetslovens og beskyttelsesinstruksens regler om behandling av informasjon og taushetsplikt gjelder.

I reglement for åpne kontrollhøringer foreslås følgende endringer:

Navnet på reglementet endres fra «Reglement for åpne kontrollhøringer» til «Reglement for kontrollhøringer».

§ 1 skal lyde:

Virkeområde og formål

 • (1) Komiteenes høringer i kontrollsaker skal avholdes i henhold til Stortingets forretningsorden § 27, samt etter dette reglement. Med kontrollsaker menes alle saker som behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen, med unntak av saker som gjelder grunnlovsendring, bevilgninger og valglovgivning. I de andre komiteene gjelder reglene om kontrollhøringer når den åpne høringen har som formål å klarlegge eller vurdere et tidligere faktisk begivenhetsforløp. Samtlige komiteer kan beslutte at også andre høringer skal avholdes etter reglene for kontrollhøringer.

 • (2) Formålet med reglementet er å sikre Stortingets informasjonsbehov i kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de invitertes rettssikkerhet ivaretas.

§ 2 (1) skal lyde:

 • (1) Før høringen gjennomfører komiteen et særskilt saksforberedende møte. Komiteen bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest mulig effektiv. Videre skal det fastsettes et program for høringen.

§ 2 (2) oppheves.

§ 3 skal lyde:

Den invitertes stilling

 • (1) De som anmodes om å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Invitasjonen skal angi den sak eller de saker komiteen ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal vedlegges. De som møter, skal ha tilgang til komiteens saksdokumenter med mindre regler om taushetsplikt tilsier annet.

 • (2) De inviterte møter frivillig, og avgjør selv om de vil besvare komiteens spørsmål. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt taushetsplikt, skal den inviterte gjøre komiteen oppmerksom på dette. I så fall kan komiteen kun motta forklaring for lukkete dører. Dersom spørsmål om lukkete dører kommer opp under høringen, skal komiteen avbryte høringen og behandle spørsmålet i lukket møte.

 • (3) En invitert skal ha adgang til å medbringe bisitter. Den inviterte har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen.

§ 4 nåværende (3) oppheves, nåværende (7) blir (6), nåværende (6) blir (5), nåværende (5) blir (4), nåværende (4) blir (3), og skal lyde:

§ 4 skal lyde:

Gjennomføringen av høringen

 • (1) Møteleder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Møteleder har ansvaret for å fordele ordet mellom komitémedlemmene og for at høringen gjennomføres i henhold til forretningsordenen § 27 og dette reglement. Møtelederen skal påse at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den invitertes rettssikkerhet ivaretas.

 • (2) Før komiteen starter sin utspørring, skal den inviterte gis inntil ti minutter til å gi sin versjon av saken. Etter at utspørringen er over, skal den inviterte gis inntil fem minutter til å sammenfatte saken. Møteleder kan utvide den invitertes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.

 • (3) Høringen innledes med at saksordfører stiller sine spørsmål, etterfulgt avkomiteens øvrige medlemmer i henhold til den rekkefølge som er vanlig ved Stortingets debatter.

 • (4) Møteleder kan åpne for korte og direkte oppfølgende spørsmål fra komiteens medlemmer i en kort avsluttende spørrerunde.

 • (5) Meningsutveksling mellom komiteens medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.

 • (6) Etter forretningsordenen § 27 femte ledd kan et medlem av komiteen kreve at høringen avbrytes for at komiteen skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkete dører. Komiteen kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkete dører. Alle de tilstedeværende pålegges taushet om det de får høre. Under en åpen høring må komiteens medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt lov- eller instruksfestet taushetsplikt.

§ 5 (1) skal lyde:

Komiteen kan anmode embets- og tjenestemenn om å møte til høring. Dersom det gjelder ansatte i et departement, skal anmodningen rettes til den ansvarlige statsråd, som da har adgang til å være til stede under høringen. Alle spørsmål stilles til statsråden, som velger hvem som skal svare.

§ 5 (2) skal lyde:

Embets- og tjenestemenn i de ytre etater kan anmodes direkte om å møte til høring. I slike tilfeller skal den ansvarlige statsråd varsles og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den inviterte, men statsråden skal gis adgang til å supplere forklaringen.

Ny § 6 skal lyde:

Lukkete høringer

Ved lukkete kontrollhøringer gjelder fo. § 75 og § 75a.

Alle de tilstedeværende pålegges taushet om det de får høre.

Offentligheten og pressen har ikke adgang til å være til stede under lukkete høringer.

Ansatte i partigruppene med tilgang til gradert informasjon som behandles i et lukket møte, kan gis tillatelse til å være til stede under høringer om saken.

Personer som er invitert til høringen, kan gis tillatelse av komiteen til å høre på andre relevante invitertes forklaringer.