Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Familie- og kulturkomiteen (36)

 • Innst. 354 L (2017-2018)

  Prop. 54 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)
 • Innst. 344 S (2017-2018)

  Dokument 8:187 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om kroppspress og reklameindustrien
 • Innst. 340 L (2017-2018)

  Prop. 74 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)
 • Innst. 336 L (2017-2018)

  Prop. 82 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)
 • Innst. 306 S (2017-2018)

  Dokument 8:147 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Olaug V. Bollestad om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10
 • Innst. 305 L (2017-2018)

  Prop. 42 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)
 • Innst. 304 S (2017-2018)

  Dokument 8:162 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned Kringkastingsrådet
 • Innst. 303 S (2017-2018)

  Dokument 8:161 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om et offentlig og ideelt drevet barnevern
 • Innst. 302 S (2017-2018)

  Prop. 53 LS (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket
 • Innst. 301 L (2017-2018)

  Prop. 53 LS (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i forbrukermerkeloven
 • Innst. 267 L (2017-2018)

  Prop. 49 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)
 • Innst. 259 S (2017-2018)

  Dokument 8:166 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om språkopplæring for kontantstøttemottakere og fjerning av botidskravet på 5 år knyttet til kontantstøtten
 • Innst. 258 L (2017-2018)

  Prop. 104 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
 • Innst. 242 S (2017-2018)

  Dokument 8:110 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold om en mer ansvarlig spillpolitikk
 • Innst. 224 S (2017-2018)

  Dokument 8:125 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensarvobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane eller til en jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer
 • Innst. 223 S (2017-2018)

  Dokument 8:143 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Gina Barstad, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet
 • Innst. 210 S (2017-2018)

  Dokument 8:117 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering
 • Innst. 209 S (2017-2018)

  Dokument 8:111 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Karin Andersen om granskning og tiltak for å forhindre dobbeltroller i offentlig barnevern
 • Innst. 208 S (2017-2018)

  Dokument 8:71 S (2017–2018) og Dokument 8:75 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering
 • Innst. 186 S (2017-2018)

  Dokument 8:84 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Arild Grande og Rigmor Aasrud om søndag som fridag for flest mulig
 • Innst. 185 S (2017-2018)

  Dokument 8:62 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Rigmor Aasrud, Masud Gharahkhani, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte
 • Innst. 152 L (2017-2018)

  Dokument 8:45 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)
 • Innst. 151 L (2017-2018)

  Prop. 169 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
 • Innst. 150 L (2017-2018)

  Prop. 167 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
 • Innst. 149 S (2017-2018)

  Dokument 8:20 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd
 • Innst. 126 S (2017-2018)

  Prop. 29 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet)
 • Innst. 97 S (2017-2018)

  Dokument 8:43 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Steinar Reiten om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte
 • Innst. 78 L (2017-2018)

  Dokument 8:61 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018
 • Innst. 77 S (2017-2018)

  Prop. 22 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet
 • Innst. 76 S (2017-2018)

  Prop. 19 S (2017–2018), unntatt kap. 872

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 65 L (2017-2018)

  Prop. 10 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
 • Innst. 58 L (2017-2018)

  Prop. 168 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
 • Innst. 43 S (2017-2018)

  Dokument 8:19 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt
 • Innst. 42 L (2017-2018)

  Prop. 172 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
 • Innst. 40 S (2017-2018)

  Prop. 9 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017
 • Innst. 14 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)