Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 3 (1993-1994)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 3 (1993-94)
  • Dato: 25.11.1993
  • Utgiver: næringskomiteen