Innstilling frå næringskomiteen om lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadelova).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 23 (1993-1994)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 12 (1993-94)
  • Dato: 10.02.1994
  • Utgiver: næringskomiteen