Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 4 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 64 (1995-96)
  • Dato: 16.10.1996
  • Utgiver: samferdselskomiteen