Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere)

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 10.  desember 2002

John I. Alvheim Åse Gunhild Woie Duesund
leder og ordfører sekretær