Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 102 (2002-2003)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) - regler som spesielt gjelder valg til Stortinget
  • Dato: 28.05.2003
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 16
Til Odelstinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. mai 2003

Ågot Valle Kjell Engebretsen
leder ordfører