Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 45 (2001-2002), Innst. O. nr. 102 (2002-2003) - regler som spesielt gjelder valg til Stortinget, beslutning. O. nr. 101 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2003 Innst. O. nr. 102 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003