Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunn Karin Gjul, Anne Helen Rui og Knut Storberget, fra Høyre, lederen Trond Helleland, Linda Cathrine Hofstad og Ingjerd Schou, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad, fra Kristelig Folkeparti, Einar Holstad og Finn Kristian Marthinsen, og fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, viser til flertallets merknader til Ot.prp. nr. 56 (2003-2004), og konstaterer at departementet har tatt disse i betraktning ved utarbeidelsen av den foreliggende Ot.prp. nr. 8 (2004-2005) om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i Innst. O. nr. 104 (2003-2004) innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika. Det fremkommer av innstillingen at disse medlemmer er imot etablering av sprøyterom. Disse medlemmer viser til den begrunnelse som er gitt for dette standpunktet i nevnte innstilling. Disse medlemmer vil derfor stemme imot loven.

Kriterier for lovlig adgang til sprøyteroms­ordningen

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti har merket seg at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker at sprøyterommene også skal være åpne for injeksjon av andre stoffer enn heroin. Disse medlemmer vil i den forbindelse minne om begrunnelsen for at Regjeringen i Ot.prp. nr. 56 (2003-2004) foreslo å begrense ordningen til kun å gjelde heroin: Man ønsket ikke å oppfordre til blandingsmisbruk.

Disse medlemmer mener at dersom man tillater injisering av andre stoffer enn heroin i sprøyterommet, vil det være å legge til rette for en praksis med blandingsmisbruk. Risikoen for overdoser øker når inntak av heroin kombineres med andre rusmidler. Etter disse medlemmers oppfatning vil det derfor være svært uheldig å tillate injisering av andre stoffer enn heroin i sprøyterommet.

Dersom det åpnes for bruk av andre stoffer enn heroin i sprøyterommet vil det være vanskeligere å avgrense det straffritt medbrakte rusmiddel til en brukerdose. Dette er etter disse medlemmers mening ytterligere sterke motargument mot forslaget om å åpne for injeksjon av andre stoffer enn heroin.

Disse medlemmer vil minne om at formålet med sprøyteromsordningen, slik det fremholdes av tilhengerne av ordningen, er flere: Man vil sikre økt verdighet for misbrukerne, redusere antallet overdoser og bidra til å begrense skader som følge av sprøytesetting. Blandingsmisbruk står i motsetning til flere av formålene med sprøyterom - det er mer risikofylt å blande rusmidler enn å utelukkende bruke heroin. Å tillate blandingsmisbruk i sprøyterommet vil også være i strid med anbefalt praksis fra toneangivende fagmiljøer.

Disse medlemmer vil presisere at blandingsmisbrukere vil ha adgang til sprøyterommet, selv om det kun tillates injeksjon av heroin.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil vise til tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner som jobber ute i felten med rusmiddelavhengige. De har ved flere anledninger påpekt at det er helt unntaksmessig at en rusmiddelavhengig kun injiserer heroin. De aller fleste, og i enda større grad de tyngst belastede misbrukerne, injiserer ulike stoffer. Disse medlemmer ønsker et prøveprosjekt som i størst mulig grad er tilpasset de behov som finnes blant potensielle brukere, og ønsker derfor at sprøyterommene skal være åpne for injeksjon også av andre stoffer enn heroin. Disse medlemmer ber Regjeringen utarbeide forskrifter i tråd med dette.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at sprøyterommet kun skal være et tilbud til tunge heroinmisbrukere. Blandingsmisbruk har en rekke bieffekter og kompliserer narkotikabruket og brukerens helsesituasjon ytterligere. Dersom man åpner denne ordningen også for blandingsmisbruk, vil dette kunne føre til at ordningen blir for vid i forhold til den målgruppen man ønsker å nå. For helsepersonellet vil det også bli vanskeligere å bistå dersom komplikasjoner oppstår som følge av bruk av medikamenter som helepersonellet ikke vet om.

Adgangskort

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til forslaget om adgangskort for brukerne av sprøyterommene. Flertallet ser ikke at et slikt adgangskort er nødvendig for gjennomføringen av dette prosjektet. Det er viktig å forhindre at terskelen for å ta i bruk sprøyterommet, føles høy. Det er dessuten lite trolig at tungt belastede rusmiddelavhengige personer klarer å ta vare på slike adgangsbevis. Videre kan et slikt kort lett bli en omsettelig vare på det illegale markedet, og medføre stort ekstraarbeid for personalet i sprøyterommene.

Flertallet ber Regjeringen utarbeide forskrifter i tråd med dette.

Registrering av opplysninger

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til forslaget til registrering av brukere av sprøyterommene. Disse medlemmer mener et sprøyterom som et helsetiltak kun behøver å registrere brukernes navn, alder og kjønn. I tillegg registreres bruk av sprøyterom anonymisert for evalueringsøyemed. Disse medlemmer fremmer forslag i overensstemmelse med dette, og ber Regjeringen utarbeide forskrifter i tråd med dette.

Lov om helseregister

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti understreker at brukerne av sprøyterommet er underlagt alminnelig lovgivning. Dermed må lov om helseregister gjelde for disse på lik linje med hva den gjør for andre som benytter ulike helsetiltak. Disse medlemmer ber Regjeringen utarbeide forskrifter i tråd med dette.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

"I midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika m.m. gjøres følgende endring:

Ny § 3 skal lyde:

En kommune som etablerer en godkjent sprøyteromsordning, kan føre helseregister og behandle helseopplysninger som nevnt i helseregisterloven § 2 nr. 1 i den grad det er nødvendig for å oppfylle reglene gitt i eller i medhold av loven her."

Bemanning

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti understreker viktigheten av at det er helse- og sosialfaglig utdannet personell til stede ved enhver tid i sprøyterommene. Dersom det skal benyttes ufaglært personell, må dette alltid skje under instruksjon fra fagutdannet personell, og det må ikke gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene personellet skal utføre. Brukerne av sprøyterommene er å betrakte som pasienter, og det er viktig at ansvaret for disse ivaretas av fagutdannet personell.

Disse medlemmer vil subsidiært gi sin støtte til Regjeringens forslag til § 3 i loven.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker ikke å åpne for bruk av ufaglært personell i sprøyterommene. Disse medlemmer fremhever og understreker at brukerne av sprøyterommet er å betrakte som pasienter og at de således skal bistås av helsefaglig personell og ikke ufaglærte.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, vil avslutningsvis understreke viktigheten av at når et slikt prøveprosjekt igangsettes, må det være høy kvalitet hele veien.

Flertallet forutsetter at dersom kostnadene ved forsøksordningen skulle bli høyere enn forutsatt, så vil Regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg subsidiært til merknadene fra Fremskrittspartiet med hensyn til forskriftsutformingen.