Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barnevernstjenester og andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 28. oktober 2004

Sonja Irene Sjøli

leder

Eirin Faldet

ordfører