Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2010

Per Sandberg

Åse Michaelsen

leder

ordfører