Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Til Stortinget

1. Sammendrag

I proposisjonen legger Kommunal- og regionaldepartementet fram forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 2010.

1.1 Kap. 500 Kommunal- og regional-departementet

Post 1 Driftsutgifter

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble 6,219 mill. kroner overført fra Arbeidsdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet som kompensasjon for husleie for avdelinger som tidligere var under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. En ny arealberegning fra Statsbygg tilsier at beløpet som ble overført var for høyt, og at 1,444 mill. kroner bør tilbakeføres til Arbeidsdepartementet for inneværende år.

Det foreslås på denne bakgrunn at kap. 500 post 1 reduseres med 1,444 mill. kroner, fra 152,021 mill. kroner til 150,577 mill. kroner, og at bevilgningen under kap. 600 post 1 under Arbeidsdepartementet økes tilsvarende.

1.2 Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping

Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Det foreslås at bevilgningen på kap. 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling økes i 2010 med 10 mill. kroner, fra 1 488,8 mill. kroner til 1 498,8 mill. kroner, til statlig medfinansiering av opprydningsarbeid og stedsutvikling i Malm sentrum i Verran kommune, etter nedlegging av gruvedrift med statlig eierskap i Malm sentrum. Nord-Trøndelag fylkeskommune får ansvaret for forvaltningen og oppfølgingen av midlene.

1.3 Kap. 554 Kompetansesenter for distrikts-utvikling

Post 1 Driftsutgifter

Kompetansesenter for distriktsutvikling vil i 2010 ha et mindreforbruk som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter på grunn av ubesatte stillinger og permisjoner, lavere utbetalinger til utredninger/FoU og et lavere forbruk på avsatte midler til kjøp av konsulenttjenester enn budsjettert.

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 3 mill. kroner, fra 26 mill. kroner til 23 mill. kroner.

1.4 Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

Korrigering av rammetilskuddet som følge av økt finansieringsansvar for fysioterapi

Stortinget har vedtatt å øke kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Omleggingen startet 1. juli 2009. I årets takstforhandlinger, hvor staten, KS og Norsk fysiotera-peut-forbund er parter, ble det fastsatt at nye 25 pst. av omleggingen skulle foretas i avtaleåret 2010/2011. Dette utgjør 57 mill. kroner for 2. halvår 2010. Bevilgningen foreslås økt tilsvarende dette beløpet.

Korrigering av rammetilskuddet som følge av endret regelverk for fysioterapi-behandling i utlandet

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009–2010) ble det bestemt å avvikle folketrygdens bidrag til fysioterapi i utlandet. Utgiftene belastes heretter pasientens bostedskommune. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble overføringen av ansvaret utsatt til 2011, og kap. 2790, post 70 ble økt med 8 mill. kroner. Ved en feil ble ikke midlene trukket ut fra rammetilskuddet til kommunene, hvor beløpet først var blitt overført. Det foreslås derfor at rammetilskuddet reduseres med 8 mill. kroner.

Økte frie inntekter til kommunene

Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene til kommunene med 1 mrd. kroner i 2010. Regjeringen ønsker å styrke investeringsordningen for sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved at den statlige tilskuddssatsen økes fra gjennomsnittlig 25 pst. til 35 pst. Av hensyn til likebehandling av kommuner gis økningen i investeringstilskuddet tilbakevirkende kraft.

Økningen i frie inntekter gis som rammetilskudd og fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Det foreslås at bevilgningen på posten økes samlet sett med 1 049 mill. kroner, fra 50 608,196 mill. kroner til 51 657,196 mill. kroner.

1.5 Kap. 572 Rammetilskudd til fylkes-kommuner

Post 64 Skjønnstilskudd

Regjeringen foreslår å øke kap. 572 post 64 med 25 mill. kroner. Økningen er begrunnet med et helt ekstraordinært vedlikeholdsbehov som oppsto i løpet av 2010. Økningen fordeles med 11 mill. kroner til Nordland, 10 mill. kroner til Troms og 4 mill. kroner til Finnmark.

1.6 Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslags-bevilgning

Helsedirektoratets sammenstilling av refusjonsgrunnlaget for 2010 viser at den faktiske veksten i antallet mottakere og en realvekst i netto lønnsutgifter utover innslagspunktet ble på til sammen fem pst. Dette gir et mindrebehov på om lag 223 mill. kroner. I tillegg ble det i 2010 netto utbetalt om lag 33 mill. kroner knyttet til en korreksjon av utbetalt tilskudd i 2009. Samlet reduserer dette bevilgningsbehovet for 2010 med 190 mill. kroner.

1.7 Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Pr. 31. august 2010 var det utbetalt 2 118 mill. kroner i bostøtte.

Det anslås et mindrebehov til utbetaling av bostøtte på 438,2 mill. kroner i 2010. For det første er antall mottakere færre enn tidligere lagt til grunn. For det andre har utbetaling av bostøtte blitt lavere enn forutsatt, som følge av at husstandenes gjennomsnittlige inntekt har vært noe høyere enn tidligere lagt til grunn.

1.8 Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Post 61 Husleietilskudd

Tilskuddet ble opprettet i samarbeid med Oslo kommune for å bidra til at leietakere i tidligere regulerte boliger i Oslo som er i en vanskelig økonomisk situasjon, skal kunne beholde boligen etter at husleie-reguleringen ble avviklet 1. januar 2010. Utgiftene til ordningen skal deles likt mellom staten og kommunene. Oslo kommune har nedjustert anslaget på utgiftene i 2010 fra 8,3 mill. kroner til 6,1 mill. kroner. Det foreslås derfor å nedjustere bevilgningen med 1,1 mill. kroner i 2010, fra 4,4 mill. kroner til 3,3 mill. kroner.

1.9 Kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

Post 61 Rentekompensasjon kirkebygg, kan overføres

Andelen prosjekter som ferdigstilles er lavere enn det som ligger til grunn for tidligere beregninger. Det foreslås derfor å nedjustere bevilgningen i 2010 med 5 mill. kroner, fra 34,1 mill. kroner til 29,1 mill. kroner.

1.10 Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Post 64 Investeringstilskudd, kan overføres

På grunn av lavere søknadsinngang enn tidligere antatt er det behov for å redusere tilsagnsrammen for 2010 med 50 pst., noe som utgjør 674 mill. kroner av rammen. Som en konsekvens av dette er det også behov for å nedjustere bevilgningen med 134,625 mill. kroner i 2010, samt å redusere tilsagnsfullmakten fra 1 544,7 mill. kroner til 1 005,9 mill. kroner.

Regjeringen ønsker å styrke investeringstilskuddet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved at den statlige tilskuddssatsen økes fra gjennomsnittlig 25 pst. til 35 pst. Av hensyn til likebehandling av kommunene vil økningen i tilskuddsutmålingen gis tilbakevirkende kraft for alle byggeprosjekter som har fått tilsagn etter at ordningen ble innført i 2008. Regjeringen vil legge fram en egen proposisjon for Stortinget om dette i januar 2011.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, Roald Aga Haug, Håkon Haugli, Ingalill Olsen og Eirik Sivertsen, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim, fra Høyre, Trond Helleland og Michael Tetzschner, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Heikki Holmås, fra Senterpartiet, Ola Borten Moe, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til proposisjonen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, setter pris på at det under kap. 551 post 60 er funnet plass til en bevilgning til Verran kommune, slik at ryddearbeidet som staten tidligere har deltatt i, kan fortsette. Disse medlemmer har merket seg at staten har tatt «moralsk ansvar» ved å delta i finansieringen av oppryddingen.

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag i proposisjonen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til forslaget om å øke de frie inntektene til kommunene med 1 mrd. kroner i 2010, jf. forslag til økning under kap. 571 post 60. Disse medlemmer mener regjeringens intensjon om å styrke eldreomsorgen er god, men frykter at disse midlene ikke vil komme formålet til gode dersom midlene ikke øremerkes. Disse medlemmer vil derfor foreslå at midlene øremerkes på egen post under kap. 586, og går imot regjeringens forslag. Disse medlemmer viser til forslag i innstillingen til stortingsproposisjonen om nysaldering av statsbudsjettet 2010 som behandles i finanskomiteen, der Fremskrittspartiets fraksjon foreslår å bevilge ytterligere midler utover regjeringens forslag øremerket til sykehjemsplasser under kap. 586 post 64, som er overslagsbevilgning.

Disse medlemmer viser til at regjeringene reduserer bevilgningen til kap. 575 post 60 Ressurskrevende tjenester med 190 mill. kroner. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 lå det til grunn en vekst i antallet mottakere og en realvekst i netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på til sammen om lag 12 pst. Disse medlemmer viser til at Helsedirektoratets sammenstilling av refusjonsgrunnlaget for 2010 viser at den faktiske veksten ble på til sammen 2 pst., noe som gir et mindrebehov på om lag 223 mill. kroner. I tillegg ble det i 2010 netto utbetalt om lag 33 mill. kroner knyttet til en korreksjon av utbetalt tilskudd 2009. Samlet reduserer dette bevilgningsbehovet for 2010 med 190 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i statsbudsjettet for 2010 vedtok å svekke toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester ved at kompenseringssatsen ble redusert frå 85 pst. til 80 pst. og at innslagspunktet ble hevet vesentlig mer enn lønns- og prisstigning skulle tilsi. Disse medlemmer viser til at denne svekkelsen har gjort det vanskeligere for kommunen å gi et godt tilbud til denne gruppen.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

500

Kommunal- og regionaldepartementet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 444 000

fra kr 152 021 000 til kr 150 577 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyesmed

10 000 000

fra kr 1 488 800 000 til kr 1 498 800 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 23 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

1 049 000 000

fra kr 50 608 196 000 til kr 51 657 196 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, forhøyes med

25 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 430 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, nedsettes med

190 000 000

fra kr 4 350 000 000 til kr 4 160 000 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

438 200 000

fra kr 3 592 200 000 til kr 3 154 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 100 000

fra kr 4 400 000 til kr 3 300 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 34 100 000 til kr 29 100 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd, kan overføres,nedsettes med

134 625 000

fra kr 768 350 000 til kr 633 725 000

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. desember 2010

Heikki Holmås

Åge Starheim

leder

ordfører