Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 29. mars 2011

Ulf Leirstein

Per Olaf Lundteigen

fung. leder

ordfører