10.11 Kap. 615 Yrkesskadeforsikring

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til yrkesskadeutbetalinger og Statens pensjonskasses kostnader ved å administrere yrkesskadeordningen. Bevilgningen på posten foreslås økt med 18 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at faktisk utbetalte erstatninger i 2010 ble høyere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett. Videre er det tatt hensyn til at beregnet avgift til Arbeids- og velferdsetaten i 2011 er høyere enn tidligere lagt til grunn. Avgiften beregnes og betales på etterskudd basert på faktiske erstatningsutbetalinger.

Bevilgningen på kap. 615 post 1 foreslås økt med 18 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.