10.10 Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

Post 80 Renter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder innbetaling av renter fra lånekundene i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Anslaget over renteinntektene er nedjustert med 96 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011. Det er lagt til grunn en effektiv rentesats på 3,0 pst., mot 3,5 pst. i saldert budsjett 2011.

Bevilgningen på kap. 5607 post 80 foreslås redusert med 96 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.