10.12 Kap. 3615 Yrkesskadeforsikring

Post 1 Premieinntekter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder innbetaling av yrkesskadeforsikringspremie. Det er foretatt en oppdatert beregning av anslåtte premieinntekter basert på premiegrunnlaget for 2010 og effekten av nye premiesatser for 2011.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3615 post 1 med 6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.