Post 21 Forsøk, utviklingstiltak, mv., kan overføres

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 601, post 70 Tilskudd, om å benytte inntil 3 mill. kroner i 2011 til erstatningshund for aktuelle brukere.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 634 post 21 med 3 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 601 post 70.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til de respektive merknader i Innst. 15 S (2010–2011), der det påpekes at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser er helt avgjørende for at de som mottar tilbud om slike reiser kan delta i arbeidslivet eller gjennomgå et utdanningsløp. Disse medlemmer forventer at regjeringen legger frem forslag om en ordning med arbeids- og utdanningsreiser som dekker behovet for den aktuelle brukergruppen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2012.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at arbeids- og utdanningsreiser er en forsøksordning rettet inn mot funksjonshemmede som trenger transport til og fra arbeid eller utdanning, men som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært transporttilbud. Disse medlemmer mener ordningen er helt avgjørende for at de som mottar et tilbud gjennom den kan delta i arbeidslivet eller gjennomgå et utdanningsløp. Disse medlemmer viser til at hensikten med en forsøksordning er at det på et gitt tidspunkt skal evalueres om et virkemiddel kan gjøres permanent. Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser har eksistert i en årrekke, og erfaringene er at dette styrker arbeidslinjen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Disse medlemmer mener det derfor er på tide å gjøre ordningen permanent, og styrker derfor ordningen med 5 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til at ordningen med funksjonsassistent skal sikre funksjonshemmede praktisk bistand i arbeidssituasjonen for å kunne stå i jobb. Disse medlemmer viser videre til at eva-lueringen foretatt av Econ Pöyry på vegne av departementet indikerer at ordningen bidrar til at personer med store funksjonsnedsettelser kommer i og blir værende i jobb, og ser positivt på at departementet nå indikerer at dette vil bli en permanent ordning. Disse medlemmer påpeker at Høyre tidligere har bedt regjeringen om å gjøre dette til en permanent ordning, og ønsker at flere raskest mulig skal få tilgang til denne ordningen.

Disse medlemmer ønsker derfor å gi flere tilgang til funksjonsassistent allerede i inneværende år, og styrker derfor bevilgningen med 5 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 601, post 70 Tilskudd, og overføringen av udisponerte midler fra 2010 til 2011 når det gjelder servicehunder og erstatning av hunder som har nådd aldersgrensen i 2011.

Disse medlemmer legger til grunn at 3 000 000 kroner i sin helhet er midler som er overført fra budsjettet for 2010 og som ikke medfører noen reduksjon i bevilgningen for 2011.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

Sammendrag

I Prop. 1 S (2010–2011) for Arbeidsdepartementet ble det bevilget 7 253 mill. kroner til tiltak for arbeidssøkere. Bevilgningen gir rom for å gjennomføre et gjennomsnittlig tiltaksnivå på om lag 71 200 plasser i 2011, gitt visse forutsetninger om tiltakenes priser og sammensetning.

Det ligger nå an til lavere arbeidsledighet enn lagt til grunn i saldert budsjett 2011. På grunn av de bedrede utsikter på arbeidsmarkedet, foreslås en reduksjon i tiltaksnivået for ledige på 1 050 plasser i gjennomsnitt for året. Planlagt tiltaksnivå for ledige er etter dette om lag 18 250 plasser i gjennomsnitt. Som følge av redusert ledighet, vil andelen ledige som kan få tilbud om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak øke noe, sammenlignet med hva som lå til grunn i saldert budsjett 2011. Forslaget innebærer isolert sett et redusert bevilgningsbehov på 93 mill. kroner i 2011. Videre innebærer forslaget et redusert behov for tilsagnsfullmakt på 43,9 mill. kroner.

Prognosen for personer med nedsatt arbeidsevne tilsier at det vil være et stort behov for arbeidsrettet bistand for denne gruppen i 2011. Regjeringen foreslår derfor at tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne økes med 2 600 plasser for 2. halvår 2011. Dette gir en økning på 1 300 plasser i gjennomsnitt for 2011. Planlagt tiltaksnivå for denne gruppen er etter dette 53 200 plasser i gjennomsnitt. I den foreslåtte økningen er det lagt opp til at tiltaksplasser som fremmer integrering i ordinært arbeidsliv skal prioriteres. Forslaget innebærer isolert sett et økt bevilgningsbehov på 35,3 mill. kroner. Videre innebærer forslaget et økt behov for tilsagnsfullmakt på 109 mill. kroner.

Oppdaterte anslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at tilsagnsfullmakten for regnskapsmessig etterslep for aktivitet i 2010 som kommer til utbetaling i 2011 ikke ble benyttet fullt ut. Dette skyldes en noe lavere gjennomsnittspris på arbeidsmarkedstiltak enn ventet avslutningsvis i 2010. Isolert sett innebærer dette at bevilgningen i 2011 kan reduseres med 209,1 mill. kroner.

Et mindreforbruk på 29,2 mill. kroner på posten i 2010 er overført til 2011, noe som isolert sett reduserer bevilgningsbehovet med 29,2 mill. kroner.

Samlet sett reduseres bevilgningsbehovet på posten med 296 mill. kroner i 2011. Endringen er knyttet til en samlet økning på 250 plasser i gjennomsnitt på årsbasis, redusert bevilgningsbehov som følge av lavere bruk av tilsagnsfullmakt knyttet til regnskapsmessig etterslep, samt overføring av ubrukte midler fra 2010. I tillegg medfører forslaget et behov for å øke tilsagnsfullmakten for 2011 på kap. 634 post 76 med 65,1 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. Som følge av økt tiltaksnivå, foreslås det også å øke bevilgningen til personellressurser i Arbeids- og velferdsetaten på kap. 605 post 1, jf. omtale under denne posten.

Gitt visse forutsetninger om tiltakenes sammensetning og priser, vil bevilgningen på kap. 634 post 76 etter dette gi rom for et gjennomsnittlig tiltaksnivå på om lag 71 450 plasser i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV. 1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag til bevilgning.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at det nå er snart tre år siden nedgangskonjunktur og internasjonal finanskrise bidro til å svekke det norske arbeidsmarkedet. Lavere økonomisk aktivitet medførte lavere etterspørsel etter arbeidskraft, redusert sysselsetting og økende arbeidsledighet. Flertallet viser videre til at økningen i ledigheten var sterkest i perio-den fra høsten 2008 til våren 2009, men at situasjonen i arbeidsmarkedet nå er svært positiv. Ledigheten er i revidert budsjett anslått til et lavere nivå enn lagt til grunn i budsjettbehandlingen høsten 2010. Det anslås nå en arbeidsledighet i 2011 på om lag 3 1/4 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 1/4 prosentpoeng lavere enn anslaget i nasjonalbudsjettet 2011, og klart lavere enn gjennomsnittet for de 20 siste årene. Anslaget på veksten i antall sysselsatte personer i 2011 er oppjustert med et halvt prosentpoeng til 1,1 pst.

Flertallet viser til at regjeringens målsetting for budsjettet er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten lav, samt å ta vare på de som opplever å bli permittert eller miste jobben som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet. Når arbeidsledigheten går ned og sysselsettingen opp betyr det at flere tar del i arbeidslivet. Flertallet er samtidig bekymret for arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt arbeidsevne. Disse vil ofte ha behov for ytterligere bistand enn ordinært arbeidsledige. For flertallet er arbeidet for et inkluderende arbeidsliv sentralt. For å øke yrkesdeltakelsen er det varslet en sysselsettingsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flertallet er i den sammenheng fornøyd med at regjeringen øker tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne med 2 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår 2011.

Flertallet understreker samtidig viktigheten av at regjeringen kontinuerlig vurderer arbeidsmarkedet fremover, og ber regjeringen opprettholde et fortsatt høyt trykk på å legge til rette for å få denne gruppen i jobb.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at av de 323 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 78 000, eller 24 pst., som oppga at de ønsket arbeid. 20 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Disse medlemmer påpeker at det er satt av bevilgninger for å gjennomføre om lag 71 200 tiltaksplasser i 2011. Det utgjør 3 800 færre plasser enn i 2010. Man la opp til at det fortsatt skulle være et tiltaksnivå på 75 000 plasser i 2. halvår av 2010 for å kompensere for regnefeilen på 78 200 plasser. Disse medlemmer mener at en ytterligere reduksjon med 1 050 tiltaksplasser i gjennomsnitt i året for arbeidsledige, ikke vil føre til at de som trenger bistand til å komme ut i arbeidslivet etter langtidsledighet får arbeid. Det vil i stedet føre til at de må fortsette å heve ledighetstrygd, i stedet for å bli selvhjulpne økonomisk. Disse medlemmer mener at det må øremerkes midler til VTA-plasser slik at flere får mulighet til å komme i arbeid og føle mestring i arbeidslivet. Disse medlemmer viser til at de ulike garantiordninger som regjeringen har innført, ikke har gitt uttelling slik som forventet.

Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 800 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.

Komiteens medlemmer fra Høyre vil understreke viktigheten av at en størst mulig andel av den arbeidsføre delen av befolkningen er i arbeid. Disse medlemmer ønsker å legge til rette for et samfunn med muligheter for alle, hvor alle har frihet til å leve selvstendig og hvor alle som faller utenfor skal få en ny sjanse. Disse medlemmer ønsker derfor å bevilge 25 mill. til forsøksordninger for å hjelpe dem utenfor arbeidslivet over i jobb.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 271 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

271 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 982 490 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti understreker betydningen av arbeidsmarkedstiltak som et virkemiddel til å få flere i arbeid, og foreslår å øke bevilgningen med 44 mill. kroner for å opprette 1 000 flere tiltaksplasser.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

252 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 7 001 490 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre foreslo en rekke tiltak i partiets alternative statsbudsjett for 2011 som ville medføre flere arbeidsplasser og dermed at flere vil gå fra dagpenger til lønnet arbeid. Mange av disse tiltakene gjentas i Venstres alternative forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2011. Basert på Venstres samlede opplegg har vi anslått, svært moderat, at det vil være 2 000 færre som har behov for dagpenger og dermed også færre arbeidsmarkedstiltak i andre halvår 2011. Dette medlem foreslår derfor en samlet reduksjon i ordinære arbeidsmarkedstiltak på 3 000, tilsvarende en innsparing på 131 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Antallet ordinære arbeidsmarkedstiltak vil allikevel være svært høyt. Dette medlem mener imidlertid at det er et særlig behov for å øke innsatsen overfor personer med nedsatt arbeidsevne, og da særlig de som har behov for mer langvarige og sammensatte tiltak. Dette medlem mener at det nå må gjøres en ekstra innsats for å forhindre at ikke disse støtes varig ut av arbeidslivet, og mener at viktige samarbeidspartnere som Attføringsbedriftene og Vekstbedriftene med fordel kan benyttes enda mer i dette arbeidet. Dette medlem vil derfor omprioritere 3 000 tiltaksplasser fra «ordinære plasser» til plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. En slik omprioritering vil medføre en merkostnad på ca. 18 mill. kroner under kap. 605 post 1, men en reduksjon av 3 000 ordinære plasser vil medføre en tilsvarende innsparing.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

427 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 826 490 000»

Post 77 (Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til positive erfaringer med prosjektet «Skole på byggeplass», som beklageligvis er lagt ned. For å senke terskelen for å komme i gang med yrkesopplæring vil disse medlemmer legge til rette for nye slike tilbud i flere bransjer. Yrkesopplæring på arbeidsplassen, et samarbeid mellom Nav og arbeidslivet, vil kunne gi mennesker som har falt utenfor arbeidslivet og som trenger opplæring, en tilpasset arena for å kunne styrke sin kompetanse. Dette vil være et viktig tilbud for å sikre at flere kan komme tilbake til jobb og en mulighet for bransjer med rekrutteringsproblemer til selv å bidra til å utdanne egne fagarbeidere.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

77

(Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen, bevilges med

10 000 000»