Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Sammendrag

Til grunn for et oppdatert utgiftsanslag på kap. 635 ligger et gjennomsnittlig antall ventelønnsmottakere på om lag 720 personer i 2011. Det samme anslaget lå til grunn i saldert budsjett 2011. Regnskapstall for 2. halvår 2010 viser at den gjennomsnittlige ytelsen er høyere enn tidligere lagt til grunn. På denne bakgrunn anslås utbetalingene av ventelønn til om lag 164 mill. kroner i 2011. Dette innebærer en økning på 9 mill. kroner.

Bevilgingen på kap. 635 post 1 foreslås økt med 9 mill. kroner, til 164 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.